Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-609-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Mąsior Mariusz (masior@agh.edu.pl)
dr inż. Ziółko Bartosz (bziolko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna wewnętrzną budowę i rozumie działanie systemów bazodanowych (DBMS – DataBase Management System) Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna SQL – język zapytań do baz danych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi zarządzać i organizować zasoby danych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi posłużyć się narzędziami do projektowania baz danych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o bazy danych – wykorzystujące język SQL Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej określonego systemu bazodanowego Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu bazodanowego Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna wewnętrzną budowę i rozumie działanie systemów bazodanowych (DBMS – DataBase Management System) + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna SQL – język zapytań do baz danych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zarządzać i organizować zasoby danych + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posłużyć się narzędziami do projektowania baz danych - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi tworzyć projekty w oparciu o bazy danych – wykorzystujące język SQL + - - - - - - - - - -
M_U004 Umie skorzystać z dokumentacji technicznej określonego systemu bazodanowego - - - - - - - - - - -
M_U005 Umie pracować w zespole zajmującym się projektowaniem systemu bazodanowego - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
WYKŁADY

1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych, system zarządzania bazą danych, architektura klient-serwer.
2. Język definiowania zapytań: atrybuty, rodzaje dziedzin, typy danych, rzutowanie i selekcja, logika trójwartościowa, operacje na typach związanych z datą i czasem, porównywanie wzorców, łączenie zapytań, złączenia, funkcje agregujące, podzapytania.
3. Manipulowanie danymi.
4. Projektowanie baz danych: model związków encji, logiczny model danych, fizyczny projekt relacji, dekompozycja stratna i bezstratna, zależności funkcyjne, klucze.
5. Język definiowania struktur danych.
6. Transakcje: właściwości transakcji, zjawiska niepożądane, poziomy izolacji, zakleszczenia.
7. Zarządzanie uprawnieniami.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową należy uzyskać pozytywną ocenę z laboratorium oraz napisać kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość matematyki dyskretnej w zakresie algebry zbiorów oraz algebry relacji.
• Podstawowa znajomość logiki.
• Znajomość systemów operacyjnych i podstaw użytkowania komputerów.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Martin Gruber: Understanding SQL. Sybex 1990.
C.J. Date, Hugh Darwen: A Guide to the SQL Standard. Addison-Wesley 1997.
Thomas Lockhart: PostgreSQL User’s Guide. The PostgreSQL Global Development Group 2000.
Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy kurs systemów baz danych, Helion, Gliwice, 2011
Thomas Connolly, Carolyn Begg: Systemy baz danych, tom 1 i 2, Wydawnictwo RM, Warszawa, 2004
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Warszawa, 2006
Chris J. Date: Relacyjne bazy danych dla praktyków, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2006
Joe Celko: SQL zaawansowane techniki programowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Ziółko, M. Mąsior, M. Igras, S. Kacprzak: Baza danych nagrań mowy do analizy porównawczej różnojęzycznych fonemów, Studia Informatica, vol. 34 no. 2B, 2013.
2. D. Skurzok, B. Ziółko, A. Pohl, T. Jadczyk, M. Mąsior: Comparative study of SQLite and Berkeley DB implementations of n-gram model of Polish language, Studia Informatica, vol. 33 no. 2B, 2012.
3. M. Mąsior, B. Ziółko, D. Skurzok, T. Jadczyk: Baza danych słownika języka polskiego ze statystykami słów dla systemu automatycznego rozpoznawania mowy (Eng. A database of Polish dictionary with word statistics for automatic speech recognition), Studia Informatica vol. 32, no 2B(97), 2011.

Informacje dodatkowe:

Brak