Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BHP i ergonomia
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-102-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Sapor Maria (sapor@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą na temat porażeń przy obsłudze urządzeń elektrycznych. EL1A_W19 Kolokwium
M_W002 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. EL1A_W19 Kolokwium
M_W003 Student zna rodzaje zagrożeń od elektryczności statycznej i pól elektromagnetycznych i środki ochrony. EL1A_W19 Kolokwium
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego. EL1A_W19 Kolokwium
M_W005 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii. EL1A_W19 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student dysponuje wiedzą na temat porażeń przy obsłudze urządzeń elektrycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna rodzaje zagrożeń od elektryczności statycznej i pól elektromagnetycznych i środki ochrony. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna i rozumie podstawowe metody oceny ryzyka zawodowego. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i zasady postepowania w przypadku porażenia.

  Porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Rodzaje i
  uwarunkowania oddziaływań. Wartości graniczne natężenia prądu. Uwalnianie porażonego od działania prądu. Ocena stanu porażonego. Rodzaje udzielanej pierwszej pomocy.

 2. 2. Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej.

  Środki organizacyjne i techniczne. Napięcie robocze, dotykowe, krokowe, rażenia, bezpieczne. Techniczna realizacja napięć bezpiecznych. Rodzaje układów sieciowych.

 3. 3. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa.

  Sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Sposoby realizacji ochrony przed dotykiem pośrednim: szybkie wyłączanie (przykłady), połączenia wyrównawcze, II klasa ochronności, izolowanie stanowiska, separacja elektryczna. Ochrona równoczesna.

 4. 4. Pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

  Pomiary rezystancji uziemienia, zerowania, rezystancji stanowiska. Wymagania aparaturowe. Dokładność pomiarów.

 5. 5. Rodzaje zagrożeń i środki ochrony od elektryczności statycznej.

  Zagrożenia polowe i od wyładowań elektrostatycznych. Zagrożenia wybuchowe, wstrząsowe, zakłócenia w procesach technologicznych. Zagrożenia dla elementów i układów elektronicznych. Możliwości sterowania procesem elektryzacji. Neutralizatory. Wymagania w strefach ESDPA. Badanie odporności urządzeń elektronicznych na wyładowania elektrostatyczne.

 6. 6. Oddziaływanie pół elektromagnetycznych na człowieka i środki ochrony.

  Elektromagnetyczne pola naturalne i pochodzące od urządzeń technicznych jako czynnik zagrożenia zdrowia człowieka. Pola od urządzeń elektroenergetycznych (50 Hz) oraz 0,1MHz ÷ 300GHz; strefy ochronne. Wymagania przepisów. Identyfikacja zagrożenia.

 7. 7.Podstawy ergonomii.

  Przedmiot ergonomii. Podstawowy układ ergonomiczny. Charakterystyka procesu pracy i jej etapy. Obciążenie człowieka pracą.

 8. 8. Ergonomia stanowiska komputerowego.

  Konstrukcja i rozmieszczenie elementów stanowiska. Czynniki środowiskowa materialnego. Jakość oprogramowania. Uciążliwości pracy na stanowisku komputerowym. Wymagania przepisów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę końcową na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego.
Jeśli liczba otrzymanych punktów wynosi:
1) 91 – 100% – bardzo dobry (5.0);
2) 81 – 90% – plus dobry (4.5);
3) 71 – 80% – dobry (4.0);
4) 61 – 70% – plus dostateczny (3.5);
5) 50 – 60% – dostateczny (3.0);
6) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Rączkowski: BHP w praktyce, wyd.Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
Gdańsk 2007r.
2. D. Augustyńska et al. : Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, wyd.CIOP, 1997r.
3. D. Koradecka: Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, wyd.CIOP
2000r.
4. J. Strojny: Bezpieczeńswo użytkowania urządzeń elektrycznych, skrypt AGH SU
1655, wyd.2003r.
5. A. Siwik, K. Adamczyk, L. Ptasiński: Laboratorium elektroenergetyki
przemysłowej, skrypt AGH nr 1533, wyd.1997r.
6. PKN, IEC Raport Techniczny: Skutki działania prądu na ludzi i zwierzęta domowe,
wyd.1999r.
7. Poradnik Inżyniera Elektryka t.I, wyd.WNT 1996r.
8. M. Wykowska: Ergonomia, wyd.AGH 1994r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak