Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do elektroniki
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-106-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów podstawowych układów elektronicznych. EL1A_W12, EL1A_W14, EL1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 Student zna proste układy analogowe i cyfrowe. EL1A_W12, EL1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Student zna techniki i narzędzia służące do projektowania układów elektronicznych. EL1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych układów cyfrowych a także dokonać ich weryfikacji. Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. EL1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. EL1A_W03, EL1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie budowy, zasad działania i parametrów podstawowych układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna proste układy analogowe i cyfrowe. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna techniki i narzędzia służące do projektowania układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi sformułować specyfikację dla prostych układów cyfrowych a także dokonać ich weryfikacji. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wprowadzenie do elektroniki

Wykład realizowany jest wg następującego harmonogramu:
1. Historia elektroniki
2. Prąd, napięcie, prawo Ohma i prawa Kirchhoffa
3. Rezystor, kondensator, dioda
4. Tranzystor MOS
5. Inwerter, wzmacniacz
6. Bramki logiczne
7. Multiplekser, przerzutnik, licznik
8. Układy FPGA

Ćwiczenia laboratoryjne:

Cwiczenia realizowane są w wybranych laboratoriach Katedry Elektroniki, gdzie studenci zapoznają się z aparaturą pomiarową (multimetr, oscyloskop) oraz aparaturą badawczą, a także z metodami symulacji i stosowanym oprogramowaniem.
W ramach ćwiczeń studenci będą mogli mierzyć paramatry elektryczne elementów i układów elektronicznych oraz samodzielnie projektować proste układy cyfrowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium
oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych praw fizyki i obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Polowczyk – Elementy i przyrządy półprzewodnikowe – Wyd. WKŁ;
2.S. Kuta – Elementy i układy elektroniczne, cz.1,2 – Wyd. AGH
3.J. Kalita – Podstawy elektroniki Cyfrowej – WKŁ
4.A. Skorupski – Podstawy techniki cyfrowej – WKŁ
5.B. Wilkinson – Układy cyfrowe –Wyd.WKŁ
6.J. Baranowski – Układy i systemy cyfrowe –wyd. WKŁ

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak