Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza obwodów I
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-108-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (wincza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów EL1A_W11 Kolokwium
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego EL1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student zna i rozumie podstawowe metody opisu i analizy obwodu elektrycznego EL1A_W01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych prądu stałego i sinusoidalnego EL1A_W01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych EL1A_K01
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną na temat liniowych obwodów elektrycznych, ich elementów dwukońcówkowych i czterokońcówkowych oraz podstawowych własności obwodów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych prądu stałego i sinusoidalnego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna i rozumie podstawowe metody opisu i analizy obwodu elektrycznego + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy układów elektrycznych i elektronicznych prądu stałego i sinusoidalnego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe pojęcia i elementy (5h)
Podstawowe pojęcia i wielkości elektryczne. Podstawowe modele zjawisk w obwodzie: rezystancja, indukcyjność pojemność. Warunek quasi-stacjonarności i jego konsekwencje. Elementy nieliniowe. Źródła niezależne i sterowane. Indukcyjności sprzężone. Prawa Kirchhoffa. Zasada Tellegena. Szeregowe i równoległe łączenie elementów. Rezystancja zastępcza. Przekształcenie “trójkąt-gwiazda”.

2. Obwody prądu stałego (6h)
Dzielniki oporowe. Zasada superpozycji. Twierdzenie Thevenina i Nortona. Transfiguracja źródeł. Metoda potencjałów węzłowych. Metoda prądów oczkowych. Moc w obwodach prądu stałego: moc dwójnika, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła.

3. Obwody prądu sinusoidalnego (6h)
Metoda klasyczna analizy obwodów prądu sinusoidalnego. Reprezentacja zespolona sygnału sinusoidalnego. Impedancja i admitancja dwójnika. Równania elementów i prawa Kirchhoffa w zapisie zespolonym. Metody analizy złożonych liniowych obwodów prądu sinusoidalnego: metoda superpozycji, metody źródeł zastępczych, metody sieciowe. Moc w obwodach prądu sinusoidalnego: moc chwilowa, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, moc zespolona, bilans mocy, dopasowanie obciążenia do źródła.

4. Obwody rezonansowe (3h)
Zjawisko rezonansu, częstotliwość rezonansowa. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy. Parametry obwodów rezonansowych w liniowych obwodach elektrycznych.

Ćwiczenia audytoryjne:

Obliczanie rezystancji zastępczej dwójników. Zapis równań wynikających z praw Kirchoffa dla przykładowych obwodów. Zastosowanie twierdzeń Thevenina i Nortona oraz superpozycji w rozwiązywaniu obwodów elektrycznych. Rozwiązywanie obwodów z użyciem metod sieciowych. Zastosowanie zespolonej reprezentacji napięć i prądów w obwodach prądu sinusoidalnego. Obliczanie parametrów obwodów rezonansowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych. Pozytywna ocena ćwiczeń audytoryjnych stanowi ocenę końcową.
2.Ocena ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie kolokwiów pisemnych, podczas których oceniana jest umiejętność rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z fizyki dotycząca zjawisk elektrycznych i magnetycznych. Przydatne podstawowe wiadomości dotyczące liczb zespolonych i algebry macierzy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
2.Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
3.Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
4.Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak