Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza obwodów II
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-205-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Wincza Krzysztof (wincza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów liniowych elektrycznych EL1A_W11 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych przy pobudzeniu stało- i zmiennoprądowym EL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym, okresowo zmiennym niesinusoidalnym EL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przebiegi sygnałów w stanach nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych EL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia EL1A_W01 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur EL1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów liniowych elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych przy pobudzeniu stało- i zmiennoprądowym + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi obliczyć rozwiązania obwodów w stanach ustalonych: stałoprądowym, sinusoidalnie zmiennym, okresowo zmiennym niesinusoidalnym - + + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wyznaczyć przebiegi sygnałów w stanach nieustalonych w liniowych obwodach elektrycznych - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur + + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Obwody prądu okresowego (4h)
Rozwinięcie sygnału okresowego w szereg Fouriera. Widmo sygnału okresowego. Analiza obwodów prądu okresowego. Moc w obwodach prądu okresowego.

2. Stany nieustalone w liniowych obwodach elektrycznych (6h)
Komutacja. Stany nieustalone w obwodach pierwszego rzędu. Stany nieustalone w obwodach wyższych rzędów. Metoda klasyczna analizy obwodów pierwszego rzędu. Przekształcenie Laplace’a. Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych. Równania w dziedzinie operatorowej. Dystrybucja Diraca.

3. Transmitancja (2h)
Stabilność układu transmisyjnego. Kryteria stabilności. Charakterystyki częstotliwościowe.

4. Czwórniki (4h)
Opis macierzowy czwórników i ich własności. Interpretacja parametrów charakterystycznych. Schematy zastępcze czwórników. Parametry robocze czwórników. Łączenie czwórników.

5. Obwody nieliniowe (2h)
Metody analizy nieliniowych obwodów rezystancyjnych prądu stałego. Elementy nieliniowe w obwodach prądu okresowego. Analiza małosygnałowa.

6. Linia długa (2h)
Równania linii długiej. Parametry falowe linii długiej. Obwody elektryczne z linią długą.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rozkład sygnałów okresowych w szereg Fouriera. Analiza obwodów prądu okresowego. Rozwiązywanie obwodów w stanie nieustalonym z użyciem rachunku operatorowego. Wyznaczanie transmitancji i badanie stabilności układu. Wykreślanie charakterystyk częstotliwościowych. Obliczanie parametrów czwórników. Rozwiązywanie obwodów z czwórnikami. Analiza obwodów prądu stałego i sinusoidalnego z elementami nieliniowymi. Rozwiązywanie obwodów z linią długą.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Badania eksperymentalne obwodów SLS prądu zmiennego przy pobudzeniu sinusoidalnym. Wektorowe pomiary prądów i napięć w wybranych obwodach umożliwiające potwierdzenie eksperymentalne sieciowych metod analizy obwodów.

Badanie eksperymentalne obwodów RLC przy pobudzeniu impulsowym. Pomiary obwodów: różniczkującego, całkującego, rezonansowego. Obserwacja odpowiedzi obwodów drugiego rzędu przy różnych wartościach oporu charakterystycznego.

Pomiary parametrów czwórnikowych wybranych czwórników oraz ich połączeń szeregowych, równoległych i kaskadowych.

Pomiary widma sygnałów okresowych. Wyznaczanie widma na podstawie pomiarów sygnałów okresowych w dziedzinie czasu.

Badanie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych obwodów. Wyznaczanie analityczne i eksperymentalne transmitancji układów: różniczkującego, całkującego, obwodów rezonansowych oraz złożonych czwórników.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
2.Do wyznaczenia oceny końcowej obliczana jest średnia ocen uzyskanych podczas wszystkich terminów egzaminów do których student przystąpił.
Jeśli średnia ocena wynosi 2.0, to student otrzymuje ocenę końcową 2.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (2.0,3.0], to student otrzymuje ocenę końcową 3.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (3.0,3.5], to student otrzymuje ocenę końcową 3.5.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (3.5,4.0], to student otrzymuje ocenę końcową 4.0.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (4.0,4.5], to student otrzymuje ocenę końcową 4.5.
Jeśli średnia ocena należy do przedziału (4.5,5.0], to student otrzymuje ocenę końcową 5.0.
3.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych.
4.Ocena z ćwiczeń audytoryjnych wystawiana jest na podstawie kolokwiów pisemnych, podczas których oceniana jest umiejętność rozwiązywania problemów omawianych na wykładach i podczas ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość metod analizy liniowych obwodów prądu stałego i sinusoidalnego. Przydatne podstawowe wiadomości dotyczące szeregów Fouriera, transformaty Laplace’a, transformaty Fouriera, równań różniczkowych zwyczajnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Osiowski J., Szabatin J.: Podstawy teorii obwodów, tom 1-3, WNT, Warszawa 2001.
2.Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa 2009.
3.Osowski S., Siwek K., Śmiałek M.: Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006.
4.Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S.: Linear and nonlinear circuits, Mc Grew-Hill, New York, 1987.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak