Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cyfrowe układy elektroniczne I
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-207-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dąbrowska-Boruch Agnieszka (adabrow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dąbrowska-Boruch Agnieszka (adabrow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasady działania podstawowych funkcji logicznych oraz sposobu ich realizacji w układach cyfrowych EL1A_W10, EL1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów cyfrowych EL1A_W10, EL1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe układy cyfrowe EL1A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów cyfrowych, porównać rozwiązania projektowe cyfrowych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe EL1A_U10, EL1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania EL1A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie zasady działania podstawowych funkcji logicznych oraz sposobu ich realizacji w układach cyfrowych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie zasadę działania złożonych układów cyfrowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować podstawowe układy cyfrowe - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów cyfrowych, porównać rozwiązania projektowe cyfrowych układów elektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, potrafi podporządkować się zasadom pracy w zespole oraz ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Podstawowe zagadnienia techniki cyfrowej (3h)
Algebra Boole’a (aksjomaty, wybrane twierdzenia i definicje), funkcje logiczne, postacie kanoniczne funkcji, działania arytmetyczne, kody

2. Układy kombinacyjne (4h)
Definicja układu kombinacyjnego, funktory logiczne, minimalizacja funkcji logicznych (tablice Karnaugh), realizacja układów kombinacyjnych w języku opisu sprzętu.

3. Układy sekwencyjne (8h)
Definicja układu sekwencyjnego, przerzutniki, analiza układów sekwencyjnych, automaty Moore’a i Mealy’ego (definicja, synteza automatu, konwersja automatów), kodowanie stanów automatu, minimalizacja stanów wewnętrznych automatu, realizacje prostych układów sekwencyjnych w języku opisu sprzętu.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Układy kombinacyjne (6h) – rozwiązywanie zadań dotyczących algebry Boole’a, funkcji logicznych, postaci kanonicznych funkcji, funktorów logicznych, analizy układów kombinacyjnych, minimalizacji funkcji logicznych, eliminacji hazardów w układach kombinacyjnych
2. Układy sekwencyjne (7h) – rozwiązywanie zadań dotyczących przerzutników (przebiegi czasowe, konwersja przerzutników), analiza i synteza prostych układów sekwencyjnych na przykładzie liczników, rozwiązywanie zadań dotyczących automatów Moore’a i Mealy’ego, kompletny projekt układu sekwencyjnego.
3. Kolokwium (2h)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały zamieszczone na stronie www.fpga.agh.edu.pl/tc, www.wikipedia.org (szczególnie wersja angielska) i inne linki podane na wykładzie.
A. K. Maini, Digital Electronics, Principle, Devices and Applications, Wiley, Indie, 2007
F. Vahid Digital Design, USA, Wiley 2007
J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej (wydanie trzecie)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak