Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii finansów i erawa w biznesie
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-308-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów biznesowych EL1A_W19, EL1A_W21 Kolokwium
M_W002 wie, na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; EL1A_W19, EL1A_W21 Kolokwium
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu EL1A_U19, EL1A_W19, EL1A_W21 Kolokwium
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków EL1A_W19, EL1A_W21 Kolokwium
M_W005 wie jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą EL1A_U19, EL1A_W21 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej , w tym analizy kosztów i oceny efektywności projektów biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W002 wie, na czym polega prawna ochrona własności intelektualnej, zna jej znaczenie w procesie prowadzenia działalności gospodarczej; potrafi wskazać przedmiot ochrony; + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podstawową wiedzę dotyczącą gospodarki w skali makro i wpływu zjawisk makroekonomicznych na warunki prowadzenia biznesu + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i warunków efektywnego funkcjonowania rynków + - - - - - - - - - -
M_W005 wie jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Strategia przedsiębiorstwa

  Strategia przedsiębiorstwa, warunki konkurencyjności firmy. Elementy rachunkowości zarządczej.

 2. Pomiar kosztów w ekonomii

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne.

 3. Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania.

  Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu prostym i dyskontowym. Koszt kapitału.

 4. Rynki finansowe

  Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji.

 5. Podstawy makroekonomii.

  Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 6. Pieniądz i jego funkcje.

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe – wpływ na podejmowanie decyzji finansowych

 7. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa

  Podstawowe pojęcia prawa: co to jest norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne oznaczenie przedsiębiorcy, prokura; czynności prawne (3 ha)

 8. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej

 9. Rodzaje spółek

  Spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; spółki handlowe kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna;
  spółka cywilna

 10. Prawna ochrona własności intelektualnej

  Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony; szczególna ochrona programów komputerowych; problematyka ochrony praw autorskich w internecie (8 ha)

 11. Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia

  Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Prawa ekonomiczne. Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa.

 12. Strategia przedsiębiorstwa

  Strategia przedsiębiorstwa, warunki konkurencyjności firmy. Elementy rachunkowości zarządczej.

 13. Pomiar kosztów w ekonomii

  Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne.

 14. Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania.

  Przedsiębiorstwo, jego cele i zasady finansowania. Źródła kapitału w przedsiębiorstwie. Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu prostym i dyskontowym. Koszt kapitału.

 15. Rynki finansowe

  Podstawowe zasady funkcjonowania i analizy. Rodzaje papierów wartościowych. Rola giełdy jako mechanizmu alokacji.

 16. Podstawy makroekonomii.

  Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.

 17. Pieniądz i jego funkcje.

  Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe – wpływ na podejmowanie decyzji finansowych

 18. Podstawowe pojęcia prawa

  Podstawowe pojęcia prawa: system prawa, norma prawna, źródła prawa, przedmiot i podmiot stosunku prawnego, osoby fizyczne i prawne, konsument, przedsiębiorca, firma i inne oznaczenie przedsiębiorcy, prokura; czynności prawne;

 19. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

  Zasady prowadzenia działalności gospodarczej, Krajowy rejestr sądowy, ewidencja działalności gospodarczej

 20. Rodzaje spółek

  Spółka cywilna, spółki handlowe osobowe – jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

 21. Prawna ochrona własności intelektualnej

  Prawna ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, pojęcie know-how i możliwość ochrony; szczególna ochrona programów komputerowych; problematyka ochrony praw autorskich w internecie

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest ustalana jako średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów: z części dotyczącej prawa i części dotyczącej ekonomii i finansów. Oba muszą być zaliczone na ocenę pozytywną

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
2. Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
3. Prawo cywilne – część ogólna Z. Radwański C.H. BECK 2011
4. System prawa prywatnego – tom 13, Prawo autorskie pod red. J. Barty C.H. BECK 2007
5. Kodeks cywilny, ustawa z 1964.04.23 (Dz.U.64.16.93 ze zm.)
6. Kodeks spółek handlowych, ustawa z 2000.09.15 (Dz.U.00.94.1037 ze zm.)
7. Krajowy Rejestr Sądowy, ustawa z 1997.08.20 (Dz.U.01.17.209 – j.t. ze zm.)
8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa z 2.07.2004 (Dz.U.04.173.1807)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Konkurencyjność międzynarodowa jako miara skuteczności restrukturyzacji przemysłu — International competitiveness as a measure of industry restructuring effectiveness / Krzysztof POSŁUSZNY // Ekonomia Menedżerska = Managerial Economics ; ISSN 1898-1143. — 2011 nr 9, s. 49–61. — Bibliogr. s. 59–61
Freedom of establishment and freedom of services in view of the judgement of the European Court of Justice of 19 November 2009, case C-314/08 Krzysztof Filipiak v. director of the tax chamber in Poznań / Agnieszka ZIELIŃSKA // W: Organisation management : competitiveness, social responsibility, human capital / ed. Dagmara Lewicka. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — ISBN: 978-83-7464-277-4. — S. 773–789. — Bibliogr. s. 789
Glosa, częściowo krytyczna, do Uchwały Sądu najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., II UZP 6/08 — Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 4 December, 2008 (II UZP 6/08) / Agnieszka Maria ZIELIŃSKA // Radca Prawny ; ISSN 1230-1426. — 2010 R. 23 nr 1, s. 63–72
Wartość ekonomiczna obligacji wyemitowanych przed wybuchem II wojny światowej — [The economical volue of bonds issued before the Second World War] / Agnieszka ZIELIŃSKA // Monitor Prawniczy ; ISSN 1230-6509. — 2011 R. 19 nr 8, s. 448–452
Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami — [Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

Informacje dodatkowe:

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów