Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Automatyka przemysłowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-309-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ostrowski Jacek (ostrowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student: zna i rozumie definicje i pojęcia związane z regulacją automatyczną, klasyfikacją układów regulacji. Zna zastosowanie w automatyce przekształcenia Laplace’a i innych narzędzi matematycznych. Dysponuje wiedzą o członach układów regulacji automatycznej, budowie schematów blokowych. Zna zagadnienie stabilności układów regulacji automatycznej: kryteria stabilności, obszary stabilności, badanie stabilności. EL1A_W19, EL1A_W11, EL1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą: inżynierskich metod oceny jakości procesów regulacji, kryteriów jakości, dokładności statycznej, zapasu stabilności i szybkości działania układu. Student dysponuje wiedzą z zakresu korekcji układów regulacji automatycznej i jej rodzajów, członów korekcyjnych. EL1A_W19, EL1A_W12, EL1A_W11, EL1A_W01 Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą zasady konstrukcji regulatorów, kryteriów doboru regulatorów, zasady doboru nastaw regulatorów. Zna konstrukcję i działanie regulatorów ciągłych i dyskretnych. Zna narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie układów automatyki. EL1A_W19, EL1A_W18, EL1A_W07, EL1A_W12, EL1A_W11, EL1A_W01 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo dobrać układ regulacji do obiektu regulacji EL1A_W06, EL1A_W11, EL1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej, dobrać nastawy, ocenić metodami inżynierskimi jakość regulacji. EL1A_W19, EL1A_W02, EL1A_W06, EL1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi w sposób praktyczny korzystać z narzędzi programistycznych wspomagających projektowanie systemów automatyki EL1A_W02, EL1A_W06, EL1A_W07, EL1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna znaczenie i zastosowania układów regulacji automatycznej we współczesnym świecie, w przemyśle i życiu codziennym. EL1A_W06, EL1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji,
Udział w konkursach i festiwalach nauki i techniki, promocja wydziału, uczelni
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student: zna i rozumie definicje i pojęcia związane z regulacją automatyczną, klasyfikacją układów regulacji. Zna zastosowanie w automatyce przekształcenia Laplace’a i innych narzędzi matematycznych. Dysponuje wiedzą o członach układów regulacji automatycznej, budowie schematów blokowych. Zna zagadnienie stabilności układów regulacji automatycznej: kryteria stabilności, obszary stabilności, badanie stabilności. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę dotyczącą: inżynierskich metod oceny jakości procesów regulacji, kryteriów jakości, dokładności statycznej, zapasu stabilności i szybkości działania układu. Student dysponuje wiedzą z zakresu korekcji układów regulacji automatycznej i jej rodzajów, członów korekcyjnych. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą zasady konstrukcji regulatorów, kryteriów doboru regulatorów, zasady doboru nastaw regulatorów. Zna konstrukcję i działanie regulatorów ciągłych i dyskretnych. Zna narzędzia programistyczne wspomagające projektowanie układów automatyki. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prawidłowo dobrać układ regulacji do obiektu regulacji + - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować poprawnie działający układ regulacji automatycznej, dobrać nastawy, ocenić metodami inżynierskimi jakość regulacji. + - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi w sposób praktyczny korzystać z narzędzi programistycznych wspomagających projektowanie systemów automatyki + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna znaczenie i zastosowania układów regulacji automatycznej we współczesnym świecie, w przemyśle i życiu codziennym. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład

1. Wprowadzenie. Definicja i klasyfikacja układów sterowania. Sygnały w układach sterowania.
2. Modelowanie matematyczne układów regulacyjnych. Przekształcenie Laplace’a. Transmitancja operatorowa.
3. Przestrzeń stanów, równania stanu i równania wyjścia.
5. Człony składowe, zasady budowy schematów blokowych układów regulacji automatycznej.
6. Charakterystyki czasowe i charakterystyki częstotliwościowe elementów automatyki.
8. Stabilność układów regulacji automatycznej Kryteria stabilności: Michajłowa, Hurwitz’a i Nyquist’a. Pojęcie zapasu stabilności.
9. Inżynierskie metody oceny jakości regulacji. Nastawy układu regulacji automatycznej
10. Podstawowe algorytmy sterowania: P, PI, PID.
11. Dobór parametrów regulatorów. Regulatory dyskretne z histerezą.
12. Regulator dwupołożeniowy. Układy przełączające.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Laboratorium
Ćwiczenia projektowe:
Projekt
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 17 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 14 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium, ćwiczeń oraz egzaminu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (30%), ćwiczeń (30%) i egzaminu (40%) uzyskanych we wszystkich terminach.
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

·Znajomość metod analizy funkcji jednej zmiennej, rachunku różniczkowego oraz macierzowego, liczby zespolone.
- Podstawy programowania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak