Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium układów elektronicznych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-402-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Golański Ryszard (golanski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Godek Juliusz (godek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych EL1A_U18, EL1A_U17 Prezentacja
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów EL1A_U07, EL1A_U10, EL1A_U15 Prezentacja
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich EL1A_U17, EL1A_U19, EL1A_U16 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały EL1A_K06 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów EL1A_K03, EL1A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Wzmacniacze selektywne i filtry aktywne

Przemiana i układy mnożące

Ćwiczenia laboratoryjne
1. Zasilacze impulsowe -3 godziny –Projekt układów pomiarowych i przy ich wykorzystaniu pomiary parametrów metodami statycznymi i dynamicznymi. Zdejmowanie charakterystyk i oscyloskopowa obserwacja przebiegów czasowych w rożnych punktach konwertera napięcia stałego z wyjściem izolowanym od wejścia oraz stabilizowanego zasilacza impulsowego. Badanie układów zabezpieczających impulsowych stabilizatorów napięcia.
2. Projekt, obserwacje charakterystyk i pomiary wybranych parametrów filtrów aktywnych i wzmacniaczy selektywnych -3
3. Pomiary parametrów pętli PLL. Badanie aplikacji zbudowanej pętli fazowej jako powielacza albo dzielnika częstotliwości, modulatora fazy, demodulatora częstotliwości, eliminatora szumu – 3 godziny.
4. Generatory drgań sinusoidalnych – 3 godziny – sprawdzanie warunków generacji drgań układów 3-punktowych. Weryfikacja liniowej i nieliniowej poprawki częstotliwości. ARW i ARCz -wpływ na jakość generowanych przebiegów. Obserwacja wybranych rodzajów wzbudzenia. Generatory kwarcowe. Pomiary stałości częstotliwości w zależności od obciążenia i napięcia zasilania.
Pomiary i obserwacje na analizatorach widma charakterystycznych cech widma sygnałów mieszaczy i układów mnożących-3
10. Sprawdzian praktyczny – samodzielne wykonanie przez każdego studenta fragmentu jednego z wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych – 3 godziny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 18 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ocen ze sprawdzianów cząstkowych oraz aktywność podczas zajęć laboratoryjnych i jakość sprawozdań.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zasad pomiaru podstawowych parametrów wzmacniaczy i generatorów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Wykład

Instrukcje do laboratorium dostępne w internecie

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe: