Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy transmisji danych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-409-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych EL1A_W17, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne EL1A_W17, EL1A_W18, EL1A_W16 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się EL1A_K01 Zaliczenie laboratorium
M_K002 Potrafi pracować w grupie EL1A_K01, EL1A_K04, EL1A_K03 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące protokołów telekomunikacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie działanie sieci z komutacją kanałów oraz z komutacją pakietów + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie mechanizmy sygnalizacji w sieciach telekomunikacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe zasady realizacji środowiska sieciowego i tworzenia połączeń między terminalami stosując metody wybranego protokołu sieciowego + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy gwarantowania jakości obsługi w sieciach + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pisać raporty, analizy, opracować wyniki pomiarów, wyciągnąć wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Rozumie zasady tworzenia algorytmów działających na przesyłanych pakietach - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi konfigurować urządzenia sieciowe - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać rozwiązania techniczne i usługi, biorąc pod uwagę ich aspekty pozatechniczne, takie jak uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi przeprowadzić i omówić w zrozumiały sposób wykonane ćwiczenie związane z konfiguracją sieci - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (30 godzin) oraz ćwiczeń laboratoryjnych (30 godzin)

WYKŁADY

1. Organizacja przedmiotu. Podstawowe informacje na temat obszarów sieci, protokołów oraz usług telekomunikacyjnych
Informacje na temat sposobu prowadzenia przedmiotu oraz warunków uzyskania zaliczenia. Klasyfikacja i atrybuty usług. Poziom i jakość usług. Adresacja i numeracja. Definicja QoS (Quality of Service). Czynniki warunkujące QoS, wady i zalety. Sposoby zapewniania QoS. Protokoły komunikacyjne. Sterowanie w sieciach – obsługa wywołań, dobór trasy, realizacja połączenia i nadzór nad nim. Rola systemów sygnalizacji i zarządzania.
2. System PCM,
Sieci telefoniczne i zintegrowane. Funkcje elementów sieci telekomunikacyjnej. Numeracja i adresacja.
3. Synchronizacja i sygnalizacja w sieciach,
Techniki realizacji komutacji i transmisji. Synchronizacja pracy sieci. Modulacja impulsowo-kodowa. System PCM. Protokoły komunikacyjne i systemy sygnalizacji. Techniki multipleksacji i komutacji
4. ISDN (1)
Model referencyjny, styki użytkownika z siecią, rodzaje dostępu, kanały, usługi.
5. ISDN (2)
Sygnalizacja DSS 1, budowa i znaczenie warstw 1, 2 i 3. Procedury wymiany ramek i wiadomości w typowych stanach pracy sieci.
6. Podstawy techniki ATM
Ewolucja sieci szerokopasmowych. Terminale szerokopasmowe, proces generacji ruchu. Kanały i ścieżki wirtualne. Architektura protokołu ATM. Budowa i funkcjonalność urządzeń ATM. Interfejsy ATM, warstwa fizyczna i funkcjonalność. Sygnalizacja i zarządzanie w ATM. Adresacja.
7. Warstwa AAL i podstawowe aspekty realizacji usług multimedialnych
Klasy ruchu. Wsparcie dla realizacji usług multimedialnych ze zdefiniowanym poziomem QoS. Funkcje AAL. Wersje AAL.
8. Podstawy inżynierii ruchu w ATM
Cechy zarządzania ruchem (TE) w ATM, podstawowe reguły: przydzielanie zasobów, klasy ruchu, CAC, UPC, stosowanie ścieżek i kanałów wirtualnych, kontrakt ruchowy, zaawansowane mechanizmy TE. Koncepcja pasma wirtualnego.
9. Podstawowe informacje o technice MPLS
Motywacja wprowadzenia techniki MPLS. Stosowanie ścieżek LST, mechanizmy tworzenia śeżek. Specyfika zarządzania ruchem w MPLS,
10. Podstawowe informacje o technice GMPLS (2 godz.)
Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy etykiety uogólnionej. Protokoły trasowania i sygnalizacji w GMPLS, CR-LDP oraz RSVP-TE. Rola Link Management protocol. (LMP). Typy interfejsów i sposób kodowania etykiet.
11. Podstawowe aspekty niezawodności sieci
Podstawowe definicje i parametry Ewolucja sieci od MPLS do GMPLS. Cechy
12. Podsumowanie, perspektywy rozwoju sieci szerokopasmowych (2 godz.)
Aspekty budowy wieloprotokołowych i wielousługowych sieci operatorskich. Sieci optyczne w standardzie OTN. Sieci optyczne OBS, OPS, OCS. Podstawowe aspekty niezawodności sieci. Kierunki rozwoju sieci szerokopasmowych. Konwergencja sieci, sieci NGN, ewolucja Internetu nowej generacji.
13. Podsumowanie wykładów i zajęć laboratoryjnych

Ćwiczenia laboratoryjne:

LABORATORIA

1. System PCM
2. Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych
3. Metody komutacji kanałów
4. Serwery usług telekomunikacyjnych – konfiguracja
5. Kolokwium sprawdzające
6. Podstawy konfiguracji urządzeń ATM
7. Mechanizmy zarzadzania ruchem w sieci ATM
8. Konfiguracja aplikacji multimedialnych korzystających z sieci ATM
9. Podstawy konfiguracji urządzeń MPLS
10. Konfiguracja niezawodności w sieci MPLS
11. Symulacja działania usług multimedialnych w sieci ATM
12. Kolokwium sprawdzające.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 59 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zdania egzaminu końcowego, jest obliczana srednia (sr) z zaliczenia laboratorium oraz egzaminu.
2. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie średniej ważonej (sr) z ocen z laboratorium (50%) i egzaminu (50%) uzyskanych we wszystkich terminach:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Notatki do wykładów, http://www.eit.agh.edu.pl
2. Rekomendacje ITU-T, dokumenty IETF oraz standardy IEEE
3. Rainer Handel, Manfred N. Huber, Stefan Schroder, ATM Networks. Concepts, protocols, applications, Addison-Wesley, Third Edition, 1998.
4. B. S. Davie, Y. Rekhter. „MPLS. Technology and Applications, Morgan Kaufman Publishers, 2000.
5. Rekomendacja ITU-T G711, G726
6. Golański R. (red): Wybrane systemy i układy scalone w telekomunikacji cyfrowej. Wydawnictwo Naukowe AGH, Kraków, 1995
7. D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, WKŁ 2007.
8. W. Kabaciński: Standaryzacja w sieciach ISDN, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, wydanie IV, Poznań 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak