Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technika mikrofalowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-503-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Gruszczyński Sławomir (slawomir.gruszczynski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teorii linii długiej, jej podstawowych parametrów, wykorzystania odcinków linii długich przy projektowaniu układów mikrofalowych o stałych rozłożonych. Zna podstawowe pasywne układy mikrofalowe oraz ich parametry. Ma wiedzę w zakresie opisu obwodów mikrofalowych macierzą rozproszenia. Ma wiedzę w zakresie projektowania podstawowych obwodów dopasowujących, projektowania wzmacniaczy. Ma wiedzę w zakresie elementarnej teorii projektowania generatorów mikrofalowych. Ma wiedzę w zakresie specyfiki propagacji fal w prowadnicach falowodowych. EL1A_W04, EL1A_W12 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod pomiarowych stosowanych w technice mikrofalowej. EL1A_W04, EL1A_W12 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie zdefiniować macierz rozproszenia, wykonać pomiary podstawowych obwodów mikrofalowych skalarnym oraz wektorowym analizatorem obwodów. EL1A_U11, EL1A_U05, EL1A_U02, EL1A_U01 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student umie zmierzyć wzmocnienie i współczynnik szumów układów mikrofalowych, umie zmierzyć charakterystykę przejściową wzmacniacza, wyznaczyć jedno-decybelowy punkt kompresji wzmocnienia oraz współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych III rzędu. Student umie wyznaczyć impedancję charakterystyczną linii paskowej oraz prędkość fazową. EL1A_U05, EL1A_U08, EL1A_U01 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje w zakresie przygotowywania raportu z przeprowadzonych pomiarów posługując się językiem technicznym. EL1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie teorii linii długiej, jej podstawowych parametrów, wykorzystania odcinków linii długich przy projektowaniu układów mikrofalowych o stałych rozłożonych. Zna podstawowe pasywne układy mikrofalowe oraz ich parametry. Ma wiedzę w zakresie opisu obwodów mikrofalowych macierzą rozproszenia. Ma wiedzę w zakresie projektowania podstawowych obwodów dopasowujących, projektowania wzmacniaczy. Ma wiedzę w zakresie elementarnej teorii projektowania generatorów mikrofalowych. Ma wiedzę w zakresie specyfiki propagacji fal w prowadnicach falowodowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod pomiarowych stosowanych w technice mikrofalowej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zdefiniować macierz rozproszenia, wykonać pomiary podstawowych obwodów mikrofalowych skalarnym oraz wektorowym analizatorem obwodów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zmierzyć wzmocnienie i współczynnik szumów układów mikrofalowych, umie zmierzyć charakterystykę przejściową wzmacniacza, wyznaczyć jedno-decybelowy punkt kompresji wzmocnienia oraz współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych III rzędu. Student umie wyznaczyć impedancję charakterystyczną linii paskowej oraz prędkość fazową. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje w zakresie przygotowywania raportu z przeprowadzonych pomiarów posługując się językiem technicznym. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Linia długa
Równania telegrafistów. Impedancja falowa, stała propagacji. Linia stratna i bezstratna.

2. Parametry rozproszenia
Definicja, macierz odcinka linii transmisyjnej. Wyznaczanie macierzy rozproszenia czwórników.

3. Wzmacniacze mikrofalowe
Wzmocnienie, stabilność, dopasowanie, parametry szumowe.

4. Generatory mikrofalowe
Warunki generacji. Generator w ujęciu dwójnikowym i czwórnikowym.

5. Układy pasywne
Sprzęgacze kierunkowe, dzielniki mocy. Metody analizy układów symetrycznych.

6. Filtry mikrofalowe
Realizacja podstawowych filtrów z wykorzystaniem odcinków linii transmisyjnej oraz sekcji sprzężonych linii transmisyjnych.

7. Falowody
Propagacja fali w falowodzie. Stała propagacji. Częstotliwość odcięcia. Pasywne elementy falowodowe.

8. Metody pomiarowe
Pomiary parametrów rozproszenia. Analizator skalarny. Analizator wektorowy. Pomiary wielowrotnikowe. Metody kalibracji.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Pomiary WFS, częstotliwości, długości fali za pomocą linii długiej. Pomiary w technice falowodowej, obserwacja częstotliwości odcięcia.

Pomiary wzmocnienia wzmacniaczy mikrofalowych, strat przemiany mieszaczy mikrofalowych, współczynnika szumów układów mikrofalowych. Pomiary współczynnika szumów kaskadowego połączenia dwuwrotników.

Pomiary charakterystyki przejściowej wzmacniaczy mikrofalowych. Pomiary punktu jednodecybelowej kompresji wzmocnienia. Pomiary zniekształceń nieliniowych. Pomiary współczynnika zniekształceń intermodulacyjnych trzeciego rzędu.

Pomiary impedancji charakterystycznej, względnej przenikalności elektrycznej , efektywnej względnej przenikalności elektrycznej oraz prędkości fazowej współosiowej i mikropaskowej linii transmisyjnej.

Pomiary parametrów rozproszenia dwuwrotników. Pomiary parametrów rozproszenia sprzęgaczy kierunkowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.
2. Obliczamy średnią ważoną z oceny z laboratorium (40%) i egzaminu (60%).
3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0
elseif sr>4.25 then OK:=4.5
elseif sr>3.75 then OK:=4.0
else if sr>3.25 then OK:=3.5
else OK:=3
4. Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie i dodatkowo student był aktywny na wykładach, to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość teorii obwodów, metod rozwiązywania równań różniczkowych oraz algebry liczb zespolonych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006
W. Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001
Dokumentacja standardu DECT.
Dokumentacja stnadardu Bluetooth.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak