Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów cyfrowych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-505-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kasperek Jerzy (kasperek@agh.edu.pl)
dr inż. Rajda Paweł J. (pjrajda@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób są projektowane cyfrowe układy i systemy elektroniczne. Zna sposoby modelowania i symulacji pracy takich systemów. Zapoznał się ze sposobem implementacji systemów cyfrowych w układach programowalnych. EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
M_W002 Student został zapoznany z architekturami stosowanymi do implementacji w sprzęcie podstawowych algorytmów, funkcji logicznych i operatorów matematycznych. EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi optymalizować i ulepszać elektroniczne cyfrowe architektury sprzętowe w celu uzyskania lepszych parametrów użytkowych. EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi zaprojektować, zasymulować i uruchomić i przetestować elektroniczne system cyfrowy, ze szczególnym uwzględnieniem układów dedykowanych do realizacji zadań i algorytmów nietypowych. EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_K002 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej EL1A_U03, EL1A_U10, EL1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student wie w jaki sposób są projektowane cyfrowe układy i systemy elektroniczne. Zna sposoby modelowania i symulacji pracy takich systemów. Zapoznał się ze sposobem implementacji systemów cyfrowych w układach programowalnych. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student został zapoznany z architekturami stosowanymi do implementacji w sprzęcie podstawowych algorytmów, funkcji logicznych i operatorów matematycznych. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi optymalizować i ulepszać elektroniczne cyfrowe architektury sprzętowe w celu uzyskania lepszych parametrów użytkowych. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować, zasymulować i uruchomić i przetestować elektroniczne system cyfrowy, ze szczególnym uwzględnieniem układów dedykowanych do realizacji zadań i algorytmów nietypowych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych + - + + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. + - + + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

01. Przedmiot, wprowadzenie, motywacja, nieco historii – 2g
02. Język VHDL: jednostki projektowe, pojęcia leksykalne, instrukcje, typy danych – 6g
03. Język VHDL – zmienne, sygnały i symulacja – 2g
04. Język VHDL – synteza i implementacja – 2g
05. Język VHDL – weryfikacja – 2g
06. Przegląd architektur cyfrowych układów programowalnych – SPLD / CPLD – 2g
07. Przegląd architektur cyfrowych układów programowalnych – ukłądy FPGA – 4g

Ćwiczenia projektowe:

Projekt standardowy (wybrany z puli projektów) lub oryginalny (uzgodniony z prowadzącym zajęcia) – 15g

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do laboratorium, baza sprzętowa, warunki zaliczenia – 1g
2. Środowisko AHDL – tutoriale: "HDL Entry and Simulation ", “State Machine Entry and Debugging”, “Mixed Mode Entry and Simulation” – 6g
3. Projekt szkoleniowy w VHDL – specyfikacja, weryfikacja, synteza i implementacja – 5g
4. Projekt szkoleniowy w VHDL – preskaler, debouncer, testbench – operacje na plikach – 3g

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 113 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Wykonanie projektu 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie egzaminu.
2. Ocena z laboratorium jest zależna od terminowego zakończenia ćwiczeń laboratoryjnych.
3. Ocena z projektu jest zależna od stopnia jego złożoności, zaawansowania i jakości.
4. Ocena końcowa jest średnią z ocen z: laboratorium, projektu i egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

· Znajomość teorii układów logicznych
· Znajomość techniki cyfrowej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Zwoliński: „Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL”, WKŁ
2. K. Skahill: „Język VHDL. Projektowanie programowalnych układów logicznych”, WNT
3. J. Bhasker: „A VHDL Synthesis primer”, AT&T
4. D. Naylor, S. Jones: „VHDL: A Logic Synthesis Approach”, Springer

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak