Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy kontrolno-pomiarowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-507-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Kucewicz Wojciech (kucewicz@agh.edu.pl)
Baszczyk Mateusz (baszczyk@agh.edu.pl)
Głąb Sebastian (sglab@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych EL1A_W09, EL1A_W06, EL1A_W12, EL1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView EL1A_W09, EL1A_W06, EL1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) EL1A_W06, EL1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski EL1A_U11, EL1A_U14, EL1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych EL1A_U14, EL1A_U16, EL1A_U15, EL1A_U17 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych EL1A_K01, EL1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2) + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systemy pomiarowe oparte na pakiecie graficznym LabView. – Podstawowe bloki pakietu LabView. Zasady tworzenia programu. Sterowanie urządzeniami pomiarowy z poziomu komputera. Zapis danych pomiarowych. Analiza i prezentacja danych. Graficzny interfejs uzytkownika.
2. Magistrala GPIB – Struktura magistrali. Funkcje interfejsowe i komunikaty. Protokół adresowania i transmisji.
Standard SCPI.
3. Magistrala typu Fieldbus (CAN)- Budowa magistrali i jej właściwości. Format ramek. Obsługa błędów. Standardy magistrali CAN. Przykładowe apikacje.
4. Systemy pomiarowe wielkich eksperymentów fizycznych

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Wprowadzenie do techniki programowania w graficznym języku programowania wykorzystując środowisko programistyczne LabView – 3 godziny – zapoznanie się ze środowiskiem LabView, realizacja pierwszego programu.
2. Oscyloskop cyfrowy – 5 godzin – zaprojektowanie struktury oscyloskopu cyfrowego w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z zewnętrznym układem przetworników analogowo – cyfrowych. Prezentacja sygnałów w sposób graficzny. Pomiary częstotliwości generowanych sygnałów różnymi metodami, wykorzystując funkcje dostępne w programie. Analiza i interpretacja wyników.
3. Komunikacja z multimetrem cyfrowym – 5 godzin – zaprojektowanie struktury aplikacji w programie LabView, realizacja komunikacji komputera z multimetrem cyfrowym za pomocą pakietu VISA. Formatowanie danych, prezentacja sygnałów w sposób tekstowy i graficzny.
4. Realizacja samodzielnego zadania w programie LabView – 2 godziny

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratorium
oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
2.Obliczamy średnią ważoną z ocen z laboratorium (50%) i wykładów (50%)
3.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw metrologi

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Waldemar Nawrocki – „Komputerowe systemy pomiarowe”
Robert Helsen – „Visual Programming With HP-VEE”;
Johnson Gary W. – “LabVIEW Graphical Programming : Practical Applications in Instrumentation and Control”;
Anthony J. Caristi – „IEEE-488 General Purpose Instrumentation Bus Manual”;
Wade D. Peterson – „The VMEbus Handbook”
Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. WPPozn. Poznań 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak