Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analogowe bloki funkcjonalne i ich aplikacje
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-510-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Krehlik Przemysław (krehlik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kołodziej Jacek (jackolo@agh.edu.pl)
dr inż. Buczek Łukasz (lbuczek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analogowych i układów elektronicznych oraz systemów elektronicznych; EL1A_W10 Projekt
M_W002 potrafi samodzielnie zdefiniować parametry układu elektronicznego, zna podstawowe metody pomiarowe EL1A_W12 Projekt
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; EL1A_U11, EL1A_U07, EL1A_U04, EL1A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 potrafi wykonać pomiary opracowanego układu oraz dobrać właściwe elementy EL1A_U14, EL1A_U07, EL1A_U05, EL1A_U12 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się EL1A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analogowych i układów elektronicznych oraz systemów elektronicznych; + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi samodzielnie zdefiniować parametry układu elektronicznego, zna podstawowe metody pomiarowe - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi projektować proste układy oraz systemy elektroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi; + - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać pomiary opracowanego układu oraz dobrać właściwe elementy + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Układy niskoszumne oparte na wzmacniaczach operacyjnych
2. Scalone wzmacniacze w.cz. oraz mikrofalowe
3. Kondycjonowanie sygnałów dla przetwarzania A/C
4. Zaawansowane zagadnienia zasilania układów analogowych
5. Omówienie i dyskusja rezultatów prac projektowych

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematem ćwiczeń laboratoryjnych będzie montaż, uruchomienie i pomiary zaprojektowanych bloków funkcjonalnych.

Ćwiczenia projektowe:

W ramach ćwiczeń projektowych studenci projektują uzgodnione z prowadzącym bloki funkcjonalne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 6 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak