Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy elektroniczne pojazdów
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-606-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Ostrowski Jacek (ostrowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stępień Jacek (stepien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Referat
M_U002 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Referat,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Referat,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej + - + - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu układów sensorowych wykorzystywanych w systemach samochodowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przetestować działanie systemów elektroniki pokładowej w samochodach + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić zasady funkcjonowania oraz metody testowania sensorów samochodowych + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi przeprowadzić diagnostykę elektroniki samochodowej przy wykorzystaniu układów testerów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi przekazać zdobytą wiedzę + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi myśleć kreatywnie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykłady

1. Wprowadzenie do elektroniki samochodowej
• Podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki samochodowej
• Struktura systemu automatyki pojazdów samochodowych
• Podstawowe materiały i technologie projektowe
2. Systemy czujnikowe w pojazdach samochodowych
• Typy czujników wykorzystywanych w pojazdach samochodowych
• Parametry pracy i charakterystyki sygnałowe systemów czujnikowych
• Czujniki dopplerowskie i ich wykorzystanie w systemie ACC
3. Układy zapłonowe
• Struktura zapłonu elektronicznego
• Zasada działania i charakterystyka systemu
• Mechanizmy wykrywania usterek
4. Układy wtryskowe w silnikach benzynowych
• Struktura układu wtryskowego silników benzynowych z wtryskiem ciągłym i przerywanym
• Schemat elektryczny i zasada działania
• Układy sterowania
• Sondy Lambda
5. Układy wtryskowe w silnikach Diesla
• Układy wtrysku bezpośredniego w silnikach wysokoprężnych
• Struktura układu z pompowtryskiwaczami
• Struktura systemu CommonRail
6. Układy bezpieczeństwa czynnego (ABS, ASR)
• Schemat i zasada działania układu ABS
• Układy czujnikowe w systemie ABS
• Schemat i zasada działania systemu antypoślizgowego ASR
7. Układy bezpieczeństwa pasywnego
• System airbag
• Układy napinaczy pasów
• Nadzorowanie bezpieczeństwa jazdy
8. Magistrale komunikacyjne w systemach samochodowych
• CAN
• LIN
• FlexRay
9. Systemy diagnostyki samochodowej
• Złącza diagnostyczne w samochodach
• Przykładowe rozwiązania systemów diagnostyki

Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia laboratoryjne

1. Układy czujnikowe w systemach samochodowych
– Podstawy działania systemów czujnikowych w samochodach
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk pracy systemów czujnikowych
- Współpraca systemów czujnikowych z komputerem pokładowym
2. Układ wtryskowy typu CommonRail
– zasada działania układu elektrowtryskiwaczy w systemie CommonRail
- Układ sterowania pracą elektrowtryskiwaczy
- Badanie wpływu elementów czujnikowych na pracę układu wtryskowego
3. Magistrala komunikacyjna CAN, układ komfortu jazdy
- Pomiary oscyloskopowe charakterystyk toru transmisyjnego
- Przykładowe rozwiązanie sprzętowe – układ komfortu
- Systemy diagnostyki i ich współpraca z magistralą CAN
4. Układy zapłonowe
- Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układów zapłonowych
- Pomiar parametrów pracy systemu
- Przykładowe rozwiązania sprzętowe
5. Układy ABS/ASR
– Badanie mechanizmów sterowania układami ABS/ASR
- Pomiary oscyloskopowe parametrów pracy systemu
- Badanie wpływu czynników zewnętrznych na parametry pracy systemu

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną na laboratorium, która obejmuje wiedzę uzyskaną w czasie wykładu oraz umiejętności zdobytych w czasie zajęć laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu przetwarzania sygnałów
Podstawowa wiedza z zakresu miernictwa elektrycznego
Podstawowa wiedza na temat projektowania i właściwości układów elektronicznych
Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki ogólnej
Podstawowa wiedza z zakresu systemów mikroprocesorowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Andrzej Gajek, Zdzisław Juda – Czujniki Mechatronika Samochodowa, WKŁ
2. Anton Herner, Hans Jurgen Riehl – Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, WKŁ
3. Materiały firmowe nt.
• Magistrali CAN
• Magistrali FlexRay
• Iskrowych systemów zapłonowych
• Systemów wtryskowych
4. Chris Mi, M. Abul Masrur, David Wenzhog Gao – Hybrid Electric Vehicles Principles and Applications with Practical Perspectives, Willey&Sons

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak