Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka kierunkowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-608-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Bratek Piotr (bratek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Bratek Piotr (bratek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów EL1A_U20, EL1A_U18 Prezentacja
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych EL1A_U17 Prezentacja
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich EL1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów EL1A_K02 Prezentacja
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały EL1A_K02 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zadań zapewniający dotrzymanie terminów - - - - - - - - - + -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - - - - + -
M_K002 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie sprawozdania z przebiegu praktyki, zaświadczenia potwierdzającego odbycie ww. praktyki (obejmującej ustalony
zakres tematyki) w danej instytucji w okresie wakacji letnich (termin corocznie podawany w
rozporządzeniu Rektora).
Praktyka powinna trwać 4 tygodnie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

ZAKRES TEMATYKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
- Zapoznanie się z dokumentacją techniczną aparatury elektronicznej.
- Rozpoznawanie problemów związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego.
- Zaznajomienie się z typowymi uszkodzeniami sprzętu elektronicznego i sposobami ich
napraw.
- Studiowanie możliwości rozbudowy i modyfikacji urządzeń, systemów i sieci.
- Zapoznanie się z tendencjami rozwojowymi w danej dziedzinie elektroniki.
- Zapoznanie się z techniką pomiarów w elektronice.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak