Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów cyfrowych przy pomocy języków wysokiego poziomu ESL
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-702-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dąbrowska-Boruch Agnieszka (adabrow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dąbrowska-Boruch Agnieszka (adabrow@agh.edu.pl)
Wielgosz Maciej (wielgosz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą projektowania systemów cyfrowych. Nowe kompetencje dotyczą wiedzy o projektowaniu przy użyciu jezyków opisu wysokiego poziomu. Projekt
M_W002 Rozumie metodykę projektowania na poziomie opisu funkcjonalnego pracy systemu (ESL). Projekt
M_W003 Ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie narzędzi ułatwiających projektowanie cyfrowych urzadzeń elektronicznych
Umiejętności
M_U001 Potrafi, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i założeniami, zaprojektować układ cyfrowy przy użyciu języka ESL Projekt
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji projektu w języku wysokiego poziomu ESL Projekt
M_U003 Potrafi zaproponować ulepszenia opracowanych rozwiązań w zależności od ustalonych kryternów projektowych Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą projektowania systemów cyfrowych. Nowe kompetencje dotyczą wiedzy o projektowaniu przy użyciu jezyków opisu wysokiego poziomu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie metodykę projektowania na poziomie opisu funkcjonalnego pracy systemu (ESL). + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie narzędzi ułatwiających projektowanie cyfrowych urzadzeń elektronicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi, zgodnie z przyjętymi wytycznymi i założeniami, zaprojektować układ cyfrowy przy użyciu języka ESL - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji projektu w języku wysokiego poziomu ESL - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaproponować ulepszenia opracowanych rozwiązań w zależności od ustalonych kryternów projektowych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi metodami oraz narzędziami projektowania systemów cyfrowych . Prezentowane metody bazują na językach opisu wysokiego poziomu tzw. ESL (ang. Electronic System Level). W większości przypadków składnia wykorzystywana przez te języki opiera się na standardzie języka ANSI C.
W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod projektowania, przy użyciu języków HDL ( VHDL oraz Verilog), nowoczesna formuła bazuje na opisie behawioralnym sprzętu. Takie podejście umożliwia znacznie zwiększenie efektywności procesu projektowania, jak również pozwala na tworzenie systemów cyfrowych w sposób modułowy.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Praktycznie przedstawiana podczas laboratorium wiedza opiera się o język Impulse C. Język ten pozwala na łatwą integrację modułów napisanych w językach HDL w ramach jednego systemu cyfrowego, jak również aplikacji napisanych w języku C/C++. W konsekwencji przyjęta metodologia dzięki dużej swobodzie projektowej pozwala na tworzenie heterogenicznych architektur systemów cyfrowych typu HW/SW Co-Design.
Język Impulse C to język wysokiego poziomu oparty na standardzie ANSI C.
Seria zajęć laboratoryjnych obejmuje wprowadzenie do języka oraz stosowanego narzędzia projektowego – CoDeveloper. Na kolejnych zajęcia realizowane będą projekty obrazujące metodologię realizację projektów w układach FPGA.
W ramach zajęć wykorzystywana będzie licencja na oprogramowanie Impulse C, która została dostarczona w ramach formalnej umowy o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą i firmą Impulse Accelerated Technology.
Do dyspozycji studentów oddany jest również komputer DRC AC2020 z układem FPGA Virtex 5 LX200 i procesoram AMD Athlon. Platforma ta ma bezpośrednie wsparcie środowiska projektowego CoDeveloper.
Studenci mają możliwość kontynuowania doświadczeń zdobytych na wykładzie i laboratorium podczas realizacji prac dyplomowych, które są prowadzone we współpracy z firmą Impulse Accelerated Technology.

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ocena z wykładu i laboratorium.
Ocena końcowa: 50% wykład + 50% laboratorium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak