Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i systemy bezprzewodowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IEL-1-707-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Elektronika
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Młynarczyk Janusz (janusz.mlynarczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu propagacji fal radiowych, zna właściwości kanału radiowego EL1A_W16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna metody modulacji i kodowania sygnałów stosowane we współczesnych systemach bezprzewodowych oraz metody realizacji wielodostępu i dupleksu EL1A_W16 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 zna podstawy działania systemów cyfrowej telefonii bezprzewodowej, cyfrowej telefonii komórkowej oraz bezprzewodowych sieci komputerowych EL1A_W18 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do analizy działania systemów bezprzewodowych. EL1A_U06, EL1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu propagacji fal radiowych, zna właściwości kanału radiowego + - + - - - - - - - -
M_W002 zna metody modulacji i kodowania sygnałów stosowane we współczesnych systemach bezprzewodowych oraz metody realizacji wielodostępu i dupleksu + - + - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy działania systemów cyfrowej telefonii bezprzewodowej, cyfrowej telefonii komórkowej oraz bezprzewodowych sieci komputerowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać oprogramowanie komputerowe do analizy działania systemów bezprzewodowych. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów bezprzewodowych

  Pasma radiowe i ich wykorzystanie, schemat blokowy systemu bezprzewodowego, pojęcie kanału radiowego, budżet łącza bezprzewodowego, szum, interferencje, wielodrogowość, zaniki, modele kanału radiowego, propagacja fal radiowych w warunkach miejskich i podmiejskich, architektury systemów bezprzewodowych, metody realizacji transmisji dwukierunkowej i wielodostępu, techniki modulacji.

 2. Cyfrowa telefonia bezprzewodowa

  System cyfrowej telefonii bezprzewodowej, zastosowania, działanie systemu, rozwiązania warstwy fizycznej, budowa urządzeń.

 3. Systemy telefonii komórkowej

  Budowa cyfrowych systemów komórkowych, opis działania, techniki transmisji bezprzewodowej, metody kodowania kanałowego, realizacja pakietowej transmisji danych, dalszy rozwój systemów.

 4. Bezprzewodowe lokalne sieci komputerowe

  Techniki transmisji bezprzewodowej w sieciach komputerowych, rozpraszanie widma, transmisja na wielu nośnych, metody dostępu do medium transmisyjnego, szczegóły warstwy fizycznej standardów z rodziny IEEE 802.11, budowa urządzeń.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Modelowanie i analiza warstwy fizycznej systemów bezprzewodowych przy pomocy oprogramowania komputerowego

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego do analizy warstwy fizycznej transmisji bezprzewodowych. Ilustracja sprzętowa wybranych zagadnień.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 24 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 0 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie oceny z laboratorium (48%) oraz z egzaminu (52%) zgodnie ze skalą ocen obowiązującą na AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ, Warszawa, 2006
W. Hołubowicz, M. Szwabe, Systemy radiowe z rozpraszaniem widma, CDMA : teoria, standardy, aplikacje, Poznań, Motorola Polska, 1998.
D.M. Pozar, „Microwave and RF wireless systems”, John Wiley Sons, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak