Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej, po ukończeniu klasy matematyczno-fizycznej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Dolny limit ilości studentów:

-

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Kierunek Informatyka wpisuje się w priorytetowy obszar nauczania w zakresie technologii społeczeństwa informacyjnego.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
piąty, siódmy
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zasady wpisu na kolejny semestr określa Regulamin Studiów z uwzględnieniem warunku dopuszczalnego deficytu punktów oraz warunków semestrów kontrolnych.

Studia indywidualne:

Warunkiem podjęcia studiów indywidualnych jest uzyskanie 60 punktów ECTS po dwóch pierwszych semestrach studiów oraz uzyskanie średniej oceny z dotychczasowego przebiegu studiów nie niższej od 4.7.

Zasady prowadzenia studiów indywidualnych precyzuje Uchwała Rady Wydziału nr 19/2012.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Na wynik ukończenia studiów składają się:
- średnia ocen uzyskana w okresie studiów z wagą 60%;
- końcowa ocena z projektu inżynierskiego z wagą 20%;
- ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 20%.
Na ocenę z egzaminu dyplomowego składają się:
- ocena z części ustnej egzaminu dyplomowego z wagą 30%
- Ocena z egzaminu kierunkowego z wagą 70 %.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Realizując zapisy Regulaminu Studiów przyjmuje się, że praca dyplomowa inżynierska ma postać projektu inżynierskiego, czyli udokumentowanego przedsięwzięcia projektowego. Jest ona realizowana w ramach przedmiotów: Pracownia projektowa 1 w szóstym semestrze oraz Pracownia projektowa 2 w siódmym semestrze. Tematy projektów inżynierskich zatwierdza Komisja Dyplomowania Studentów dla kierunku Informatyka na początku szóstego semestru studiów.
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: części pisemnej zwanej dalej ,,egzaminem kierunkowym’’(porównaj par. 25, ust. 9 Regulaminu Studiów) oraz części ustnej zwanej dalej ,,obroną projektu inżynierskiego’’.
Egzamin kierunkowy ma formę testu wielokrotnego wyboru. Szczegółowe zasady oraz zbiór zagadnień precyzujący zakres egzaminu kierunkowego załączone zostały do programu studiów. Z zakresu materiału objętego zagadnieniami opracowuje się zbiór kilkuset pytań testowych (zbiór pytań nie jest publikowany ani udostępniany w żaden inny sposób). Spośród tych pytań do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego losuje się zestawy zawierające 50 pytań.
Część ustna egzaminu dyplomowego ma charakter obrony projektu inżynierskiego i obejmuje prezentację oraz dyskusję nad projektem inżynierskim. Recenzentów powołuje Komisja Dyplomowania Studentów dla kierunku Informatyka.
Jako ocenę egzaminu dyplomowego przyjmuje się średnią ważoną oceny prezentacji projektu (waga 20%), dyskusji nad projektem (waga 20%) oraz egzaminu kierunkowego (waga 60%).
Regulamin studiów dostępny jest na stronie:
http://www.dzn.agh.edu.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=44

Dodatkowe informacje:

Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semestru zimowego (październik), rekrutacja rozpoczyna się w czerwcu