Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Języki i techniki programowania 1
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-101-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dekster Monika (mbargiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dekster Monika (mbargiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe konstrukcje języka C IN1A_W05 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy budowy algorytmów IN1A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zapisywać algorytmy w języku C IN1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych w języku C IN1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe konstrukcje języka C + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe mechanizmy budowy algorytmów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zapisywać algorytmy w języku C - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych w języku C - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy składni języka (stałe, zmienne, operatory wbudowane)

  struktura programu w jęzuku C, stałe, zmienne, operatory arytmetyczne, relacyjne, bitowe

 2. Instrukcje strukturalne

  instrukcja warunkowa, instrukcja switch, pętle

 3. Funkcje

  budowa funkcji, wartości zwracane przez funkcję, przekazywanie parametrów, rekurencja, funkcje o zmiennej ilości parametrów

 4. Wskaźniki i tablice

  wskaźniki, tablice statyczne i dynamiczne, alokacja i zwalnianie pamięci, tablice wielowymiarowe, argumenty funkcji głównej

 5. Wejście / wyjście

  funkcje printf i scanf, kody konwersji, modyfikatory, formatowanie wydruku, czytanie danych z klawiatury, odczyt z kontrolą poprawności danych

 6. Preprocesor języka C

  dyrektywy preprocesora (#define, #include), makra, kompilacja warunkowa

 7. Struktury i unie

  złożone typy danych, pola, wykorzystanie struktur i unii

 8. Operacje na plikach

  otwieranie plików, zapis i odczyt tekstowy i binarny, pliki o dostępie bezpośrednim

 9. Przegląd bibliotek języka C (sygnały, programy wielowątkowe, komunikaty)

  sygnały, programy wielowątkowe, komunikaty, procesy, pamięć dzielona, semafory

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wprowadzenie do programowania

  edycja, kompilacja i wykonanie prostych programów w języku C

 2. Programy wykorzystujące tablice

  opracowanie programów wykorzystujących wskaźniki i tablice (statyczne i dynamiczne, jedno i wielowymiarowe)

 3. Programy wykorzystujące struktury danych

  opracowanie programów wykorzystujących złożone struktury danych, listy i drzewa binarne

 4. Wykorzystanie bibliotek

  opracowanie programów wykorzystujących biblioteki języka C, elementy współbieżności

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu.
 2. Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia i egzaminów uzyskanych we wszystkich terminach.
 3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
  if sr>4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe informacje dotyczące zasad konstrukcji algorytmów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie: Język ANSI C, WNT Warszawa 2004
 2. N. Wirth: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT Warszawa 2004
 3. C – The ISO Standard – Rationale http://www.computer-books.us/c.php
 4. C – Committee Draft of ISO9899:TC2 ISO/IEC, http://www.computer-books.us/c.php
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak