Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy elektrotechniki
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-102-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Wasiewicz-Porębska Anna (porebska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wasiewicz-Porębska Anna (porebska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie podstawowych pojęć stosowanych w elektrotechnice IN1A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe prawa oraz sposoby opisu zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych IN1A_W11, IN1A_W02 Kolokwium
M_W003 Rozumie powiązanie informatyki z innymi obszarami nauk technicznych, w szczególności elektrotechniki IN1A_W10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych IN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wykonać proste eksperymenty obrazujące zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych IN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Umie opracować wyniki pomiarowe i wyciągać na ich podstawie wnioski IN1A_U03 Sprawozdanie
M_U004 Potrafi zaprezentować uzyskane wyniki IN1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie wykonującej wspólny eksperyment IN1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie podstawowych pojęć stosowanych w elektrotechnice + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe prawa oraz sposoby opisu zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Rozumie powiązanie informatyki z innymi obszarami nauk technicznych, w szczególności elektrotechniki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać proste eksperymenty obrazujące zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie opracować wyniki pomiarowe i wyciągać na ich podstawie wnioski - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprezentować uzyskane wyniki - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w grupie wykonującej wspólny eksperyment - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zjawiska fizyczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego. Podstawowe pojęcia i stosowane oznaczenia (2 godziny)

 2. Podział obwodów elektrycznych. Podstawowe twierdzenia; transfiguracje, pomiary (2 godziny)

 3. Metody topologiczne (napięć węzłowych i prądów oczkowych) jako podstawa metod komputerowych analizy obwodów elektrycznych (4 godziny)

 4. Symboliczna analiza obwodów prądu zmiennego sinusoidalnego (2 godziny)

 5. Rezonans, moc, wykresy wektorowe, układy trójfazowe (3 godziny)

 6. Metody analizy stanów dynamicznych (2 godziny)

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Ochrona przeciwporażeniowa i zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych

 2. Przyrządy pomiarowe dla prądu stałego i zmiennego

 3. Ilustracja praw obwodów elektrycznych

 4. Wyznaczanie modeli rzeczywistych elementów elektrycznych

 5. Obserwacja stanów dynamicznych w układach elektrycznych

 6. Badanie własności elektrycznych źródeł światła – tradycyjnych i energooszczędnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz zaliczenie testu z części wykładowej.
Obliczamy średnią arytmetyczną (sr) z ocen zaliczenia laboratorium i wykładu. Jeśli średnia jest niższa od oceny z laboratorium, to ocena końcowa (OK) jest oceną z laboratorium. Jeżeli średnia jest wyższa, to ocena końcowa wyznaczana jest na podstawie zależności:
if sr>=4.75 then OK:=5.0 else
if sr>=4.25 then OK:=4.5 else
if sr>=3.75 then OK:=4.0 else
if sr>=3.25 then OK:=3.5 else OK:=3,0

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw matematyki, liczb zespolonych, elementów rachunku różniczkowego i całkowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 2006
2. S. Osowski, K. Siwek, M. Śmiałek, Teoria obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
3. P. Suliński, Podstawy elektrotechniki ogólnej, Wydawnictwo AGH, Kraków 1990, dostępne na stronie www.bg.agh.edu.pl
4. L.O.Chua, P.M.Lin: Komputerowa analiza układów elektronicznych – algorytmy i metody obliczeniowe, WNT 1981
5. W. Dąbrowski, A. Dąbrowski, S. Krupa: Elektrotechnika, ćwiczenia laboratoryjne, AGH, Kraków 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak