Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wstęp do informatyki
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-104-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gajęcki Marek (mag@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gajęcki Marek (mag@agh.edu.pl)
Jurczyk Tomasz (jurczyk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Słota Renata (rena@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki IN1A_W04 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie proceduralny język programowania IN1A_W05 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy budowy algorytmów IN1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste zadania algorytmiczne IN1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Potrafi zapisywać algorytmy w proceduralnym języku programowania IN1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych IN1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie proceduralny język programowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy budowy algorytmów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi rozwiązywać proste zadania algorytmiczne - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zapisywać algorytmy w proceduralnym języku programowania - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi stosować proste i strukturalne typy danych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia (2 godz.)

  Informatyka, informacja, zadanie algorytmiczne, algorytm i sposoby jego zapisu. Język programowania, składnia, semantyka, pragmatyka języka programowania. Sposoby opisu składni i semantyki. Notacja EBNF.

 2. Język proceduralny (4 godz.)

  Model Von Neumana. Architektura prostego komputera. Cykl rozkazowy procesora. Instrukcje kodu maszynowego. Język niskiego poziomu, język wysokiego poziomu. Mechanizmy języka proceduralnego. Konstrukcje strukturalne i ich realizacja w kodzie maszynowym.

 3. Proste typy danych w językach programowania (3 godz.)

  Typy logiczny i znakowy. Sposoby kodowania znaków. Liczby stałopozycyjne i zmiennopozycyjne w komputerze: reprezentacja, działania.

 4. Strukturalne typy danych w językach programowania (3 godz.)

  Tablice, napisy, rekordy, zbiory i ich reprezentacja w pamięci komputera. Problem odwołania poza tablicę. Pliki i operacje na plikach. Implementacja zbiorów.

 5. Procedury i funkcje (2 godz.)

  Podejście zstępujące i wstępujące w programowaniu. Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji. Zmienne lokalne. Stos systemowy i jego rola przy wywoływaniu procedur i funkcji.

 6. Rekurencja w programowaniu (2 godz.)

  Mechanizm rekurencji i jego realizacja na poziomie kodu maszynowego. Problemy rozwiązywane z użyciem rekurencji, celowość stosowania rozwiązań rekurencyjnych.

 7. Typ wskaźnikowy i alokacja pamięci (4 godz.)

  Zmienne wskaźnikowe i wskazywane. Alokacja pamięci dla zmiennych. Tworzenie struktur danych z wykorzystaniem wskaźników: łańcuch jednokierunkowy, łańcuch dwukierunkowy, drzewo binarne.

 8. Przykłady algorytmów i struktur danych (4 godz.)

  Implementacja i zastosowanie struktur dynamicznych – stos, kolejka, lista, drzewo. Algorytm wyszukiwania połówkowego. Proste metody sortowania.

 9. Języki programowania (2 godz.)

  Paradygmaty w programowaniu. Kompilacja i wykonanie a interpretacja programu. Technologie programowania. Rodzaje języków programowania.

 10. Złożoność obliczeniowa (2 godz.)

  Podstawowe pojęcia ze złożoności obliczeniowej algorytmów. Złożoność obliczeniowa, funkcja złożoności obliczeniowej, rząd złożoności obliczeniowej. Algorytmy wielomianowe i wykładnicze – przykłady problemów. Problemy nierozwiązywalne, problem stopu.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Proste programy z pętlami (4 godz.)
 2. Programy używające tablic (4 godz.)
 3. Procedury i funkcje (4 godz.)
 4. Zastosowanie rekordów (2 godz.)
 5. Rekurencja (4 godz.)
 6. Wskaźniki i alokacja pamięci (6 godz.)
 7. Klasyczne algorytmy, wyszukiwanie, sortowanie (4 godz.)
 8. Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości (2 godz.)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz egzaminu.
 2. Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia i egzaminów uzyskanych we wszystkich terminach.
 3. Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
  if sr>4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
 4. Jeżeli pozytywną ocenę z ćwiczeń i egzaminu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki (systemy pozycyjne, kombinatoryka, logarytmy, itp.)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D.Harel, F.Yishai „Rzecz o istocie informatyki – algorytmika”, WNT, 2008
 2. N.Wirth „Algorytmy + struktury danych = programy”, WNT, 2004
 3. J.G.Brookshear „Informatyka w ogólnym zarysie”, WNT, 2003
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak