Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja i techniki zarządzania
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-108-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Cetnarowicz Krzysztof (cetnar@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Cetnarowicz Krzysztof (cetnar@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie metody komunikacji interpersonalnej w pracy ustnej, pisemnej, a także podstawowych metod zarządzania grupą, grupowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. IN1A_W14 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe metody zarządzania grupą, grupowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. IN1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przygotować wystąpienie, zebranie, przekonywać w dyskusji IN1A_U04 Prezentacja
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces rozwiązania konfliktu, przeprowadzenia mediacji. IN1A_U04 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
M_U003 Student potrafi zprojektować i przeprowadzić burzę mózgów. IN1A_U04 Koordynacja, realizacja projektu badawczego, przygotowanie referatu/publikacji, organizacja, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie metody komunikacji interpersonalnej w pracy ustnej, pisemnej, a także podstawowych metod zarządzania grupą, grupowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawowe metody zarządzania grupą, grupowego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i przygotować wystąpienie, zebranie, przekonywać w dyskusji - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować proces rozwiązania konfliktu, przeprowadzenia mediacji. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zprojektować i przeprowadzić burzę mózgów. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Definicja i modele komunikacji zawodowej, komunikacja w grupie, podstawowe własności, sieci komunikacyjne formalne i nieformalne polepszanie komunikacji w grupie (2 godz.).
 2. Powstawanie grupy w oparciu o napięcie grupowe, organizacja grupy, przewodzenie w grupie, polepszanie komunikacji w grupie, pojęcie kultury organizacji (2 godz.).
 3. Zarządzanie komunikacją w organizacji (grupie), problem myślenia grupowego (stadnego), problem konfliktów, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje (2 godz.).
 4. Podstawowe metody pracy w grupie, grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, metoda myślenia refleksyjnego, metoda burzy mózgów (2 godz.).
 5. Organizacja zebrań, rodzaje zebrań, przygotowanie zebrania, plan prowadzenia zebrania oparty na dzwonowym wykresie (E. J. Tropmann), techniki prowadzenia dyskusji (2 godz.).
 6. Przygotowanie efektywnego wystąpienia, umiejętność przekonywania, plan wystąpienia, realizacja wystąpienia (2 godz.).
 7. Podstawy pisemnej komunikacji handlowej, podstawowa forma listu handlowego, umiejętność sprzedawania na przykładzie prezentacji własnych możliwości, interview, list motywacyjny życiorys (CV) (3 godz.).

Ćwiczenia audytoryjne:

 • Przygotowanie efektywnego wystąpienia na zadany temat oraz umiejętne poprowadzenie dyskusji (2 godz.).
 • Przygotowanie efektywnego zebrania w celu rozwiązania problemu i podjęcia odpowiedniej decyzji (2 godz.).
 • Przygotowanie i poprowadzenie zebrania – burzy mózgów na zadany temat w celu rozwiązania problemu (2 godz.).
 • Przygotowanie i poprowadzenie negocjacji w celu rozwiązania zaistniałego zadanego konfliktu (2 godz.).
 • Przygotowanie efektywnego wystąpienia i umiejętnego przekonywania w czasie wystąpienia i dyskusji (2 godz.).
 • Przygotowanie poprawnego listu handlowego wg. zadanego układu na zadany temat (np. listu motywacyjnego) (2 godz.).
 • Ocena przeprowadzonych projektów (1 godz.).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium (zaliczenie ćwiczeń i kolokwium test wyboru) uwzględniającego elementy wykładu co daje ocenę końcową (OK).
2.Wyznaczmy ocenę końcową na podstawie zależności:
if ocena>4.75 then OK:=5.0 else
if ocena >4.25 then OK:=4.5 else
if ocena >3.75 then OK:=4.0 else
if ocena >3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Z. Nęcki,” Komunikacja międzyludzka”, Antykwa, Kraków 2000
 2. Z. Nęcki,” Komunikacja niewerbalna, w: Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie”, Kraków 2005,
 3. P. Thompson,” Sposoby komunikacji interpersonalnej”, Zysk i S-ka, Poznań 1998,
  Leathers Dale G. “Komunikacja niewerbalna” ( Successful Nonverbal Communication; Principles and Applications) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 r.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak