Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-201-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Słuchacz jest zorientowany w zagadnieniach fizyki klasycznej, obejmujących mechanikę, termodynamikę i elektromagnetyzm. Rozumie powiązanie fizyki z rozwiązaniami technologicznymi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe zagadnienia z mechaniki i formalizm matematyczny je opisujący. IN1A_W02 Egzamin
M_W002 Student zapoznaje się z problemami w zakresie elektryczności i magnetyzmu i umie je opisać matematycznie. Student dostrzega zastosowanie poznanych zagadnień w technice. IN1A_W02 Egzamin
M_W003 Student ma świadomość znaczenia fizyki falowej i adekwatnego aparatu matematycznego w zagadnieniach inżynierskich. IN1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązać proste problemy z mechaniki, posługując się pojęciami matematycznymi IN1A_U04, IN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste problemy z elektryczności i magnetyzmu, posługując się pojęciami matematycznymi IN1A_U04, IN1A_U01 Kolokwium
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy z fizyki fal, posługując się pojęciami matematycznymi IN1A_U04, IN1A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie podstawowe zagadnienia z mechaniki i formalizm matematyczny je opisujący. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zapoznaje się z problemami w zakresie elektryczności i magnetyzmu i umie je opisać matematycznie. Student dostrzega zastosowanie poznanych zagadnień w technice. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma świadomość znaczenia fizyki falowej i adekwatnego aparatu matematycznego w zagadnieniach inżynierskich. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozwiązać proste problemy z mechaniki, posługując się pojęciami matematycznymi - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać proste problemy z elektryczności i magnetyzmu, posługując się pojęciami matematycznymi - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozwiązać proste problemy z fizyki fal, posługując się pojęciami matematycznymi - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Zasada korespondencji: nowa teoria jako uogólnienie poprzedniej;
• Kinematyczny opis ruchu;
• Zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu;
• Układy inercjalne i nieinercjalne, siły bezwładności;
• Praca, energia kinetyczna, moc;
• Siły zachowawcze i niezachowawcze, energia potencjalna;
• Zasada zachowania energii, źródła energii;
• Grawitacja jako przykład pola sił;
• Dynamika bryły sztywnej;
• Drgania mechaniczne – oscylator harmoniczny, tłumienie, wymuszanie, rezonans;
• Fale w ośrodkach sprężystych – równanie falowe, energia fali;
• Interferencja fal, zjawisko Dopplera;
• Kinetyczna teoria gazów i termodynamika: gaz doskonały;
• Zasady termodynamiki, energia wewnętrzna, entropia;
• Pole elektryczne rozkładu ładunków punktowych;
• Prawo Gaussa dla pola elektrostatycznego;
• Potencjał elektryczny, pojemność elektryczna;
• Prąd elektryczny – opis makro i mikroskopowy, prawa Kirchoffa;
• Siła Lorentza;
• Prawo Ampere’a;
• Prawo Biota-Savarta.

Ćwiczenia audytoryjne:

Ćwiczenia audytoryjne o tematyce adekwatnej do wykładu. Podczas zajęć położony będzie nacisk na praktyczne wykorzystanie uzyskanej wiedzy teoretycznej dla rozwiązania prostych problemów praktycznych. Ponadto podczas ćwiczeń studenci poznają szczegóły obliczeniowe niektórych wyprowadzeń zasygnalizowanych na wykładzie.

Efekty kształcenia:
-Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste problemy z zakresu mechaniki i elekrtomagnetyzmu;
- Student uzyskuję pogłębioną wiedzę dotyczącą formalizmu matematycznego używanego dla opisu ww. zjawisk.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 48 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
  • Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz zaliczenia egzaminu z części wykładowej.
  • Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu (średniej z ocen z wszystkich terminów egzaminu)
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość matematyki w zakresie: rachunek wektorowy, rachunek różniczkowy i całkowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.1-4
  2. J. Orear, Fizyka, t.1
  3. Z. Kąkol, Wykłady z fizyki: http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka.pdf
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak