Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Aspekty społeczne i prawne informatyki
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-208-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Molis Janusz (jmolis@zarz.agh.edu.pl)
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej Kolokwium
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej IN1A_W14 Kolokwium
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej IN1A_W14 Kolokwium
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji IN1A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych IN1A_U17 Kolokwium
M_U002 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych IN1A_U17 Kolokwium
M_U003 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw IN1A_U17 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego IN1A_K02 Kolokwium
M_K002 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych IN1A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych + - - - - - - - - - -
M_U002 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
M_U003 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego + - - - - - - - - - -
M_K002 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;
 2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
 3. W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe; prawa osobiste;
 4. W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
 5. Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
 6. Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
 7. W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
 8. W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
 9. Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
 10. Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
 11. Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
 12. Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
 13. Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
 14. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pisemna praca kontrolna (1%) i końcowe kolokwium zaliczeniowe (99%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Dziennik Ustaw: Konwencja Paryska, Konwencja Berneńska, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o czynach nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie baz danych;
 2. Barta. J. i in., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005
 3. Kisielewicz A., red., Własność przemysłowa,Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2007
 4. Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008
 5. Dyrektywy WE: w sprawie ochrony wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie wspólnotowych znaków towarowych
 6. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej, Wyd. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001
 7. Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicz Lexis Nexis, Warszawa 2010
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak