Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 2
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-301-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kąkol Zbigniew (kakol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozumie znaczenie podstawowych pojęć z termodynamiki i mechaniki statystycznej. Student poznaje formalizm fizyki statystycznej. IN1A_W02 Egzamin
M_W002 Student rozumie znaczenie mechaniki kwantowej dla współczesnych rozwiązań technologicznych. Student zna równanie Schrodingera i interpretację statystyczną funkcji falowej. IN1A_W02 Egzamin
M_W003 Słuchacz jest zorientowany w zagadnieniach dotyczących fizyki współczesnej, na poziomie ogólnym. IN1A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrządami pomiarowymi. IN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi przygotować merytoryczne sprawozdanie z przebiegu pracy eksperymentalnej, przy wykorzystaniu analizy statystycznej. IN1A_U01, IN1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi pracować w małym zespole, potrafi zaplanować wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników. IN1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozumie znaczenie podstawowych pojęć z termodynamiki i mechaniki statystycznej. Student poznaje formalizm fizyki statystycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student rozumie znaczenie mechaniki kwantowej dla współczesnych rozwiązań technologicznych. Student zna równanie Schrodingera i interpretację statystyczną funkcji falowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Słuchacz jest zorientowany w zagadnieniach dotyczących fizyki współczesnej, na poziomie ogólnym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić proste doświadczenie ilościowe, posługując się przyrządami pomiarowymi. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować merytoryczne sprawozdanie z przebiegu pracy eksperymentalnej, przy wykorzystaniu analizy statystycznej. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Uczestnik zajęć potrafi pracować w małym zespole, potrafi zaplanować wykonanie ćwiczenia i opracowanie wyników. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Prawo indukcji Faradaya;
• Drgania elektromagnetyczne: obwód LC i RLC, rezonans;
• Równania Maxwella;
• Fale elektromagnetyczne;
• Optyka falowa – interferencja, dyfrakcja, polaryzacja;
• Ograniczenia fizyki klasycznej: promieniowanie ciała doskonale czarnego – prawo Plancka;
• Ograniczenia fizyki klasycznej: efekt fotoelektryczny, efekt Comptona;
• Fale materii;
• Podstawy fizyki atomowej – model Bohra;
• Funkcja falowa i jej interpretacja statystyczna;
• Równanie Schrödingera;
• Zasada nieoznaczoności i jej konsekwencje;
• Teoria Schroedingera atomu wodoru;
• Atomy wieloelektronowe: liczby kwantowe, zasada Pauliego;
• Promieniowanie X, zasada działania lasera;
• Elementy fizyki ciała stałego – struktura elektronowa kryształów;
• Metale, półprzewodniki, izolatory – przegląd właściwości;
• Elementy fizyki jądrowej: budowa jądra atomowego, cechy oddziaływań jądrowych;
• Rozpady promieniotwórcze, reakcje jądrowe;
• Dzieje wszechświata – elementy kosmologii;
• Model standardowy oddziaływań cząstek elementarnych;

Ćwiczenia laboratoryjne:

Podczas zajęć studenci wykonują ćwiczenia wybrane przez prowadzącego z listy dostępnych doświadczeń. Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia poruszane na wykładach z modułów Fizyka 1 i Fizyka 2. Każdorazowo uczestnik zajęć przygotowuje się teoretycznie do wykonania ćwiczenia, co weryfikowane jest podczas kolokwium dopuszczającego do zajęć. Zaliczenie ćwiczenia odbywa się po zaliczeniu części teoretycznej i przyjęciu przez prowadzącego sprawozdania z wykonanej pracy.

Efekty kształcenia:
-Studenci potrafią zaplanować pracę zespołu w zakresie wykonania doświadczenia, opracowania wyników i przedstawienia merytorycznego sprawozdania;

Ćwiczenia audytoryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
  1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenia egzaminu z części wykładowej.
  2. Nota końcowa jest średnią z oceny z ćwiczeń i ocen z egzaminu.
Wymagania wstępne i dodatkowe:
  1. Znajomość zastosowań podstawowych pojęć matematycznych w mechanice i elektryczności na poziomie Fizyki I.
  2. Znajomość rachunku prawdopodobieństwa na poziomie elementarnym.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t.5
  2. J. Orear, Fizyka, t.2
  3. Z. Kąkol, Wykłady z Fizyki, http://home.agh.edu.pl/~kakol/wyklady/Fizyka.pdf
  4. P. T. Matthews, Wstęp do mechaniki kwantowej
  5. A. Zięba, Pracownia fizyczna WFiTJ AGH, skrypt
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak