Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy baz danych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-303-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zygmunt Anna (azygmunt@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
dr Siwik Leszek (siwik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu technologii baz danych IN1A_W04 Egzamin
M_W002 Wie jaka jest rola modeli logicznych baz danych i rozumie jej znaczenie dla tworzenia systemów baz danych IN1A_W07 Egzamin
M_W003 Zna zasady realizacji wszystkich etapów cyklu życia systemów baz danych IN1A_W09 Egzamin
M_W004 Wie wszystko o konstrukcjach języka SQL IN1A_W05 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie zaplanować i przeprowadzić proces budowy systemu baz danych IN1A_U01, IN1A_U12 Egzamin,
Projekt
M_U002 Umie konstruować modele pojęciowe i logiczne relacyjnych baz danych i je implementować IN1A_U03, IN1A_U12 Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U003 Umie projektować i implementować podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych IN1A_U12, IN1A_U14 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pełnić większość istotnych ról w zespole tworzącym systemy baz danych IN1A_K04 Egzamin,
Projekt
M_K002 Potrafi ocenić zagrożenia bezpieczeństwa systemu i przedsięwziąć środki służące integralności danych w systemach baz danych IN1A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu technologii baz danych + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jaka jest rola modeli logicznych baz danych i rozumie jej znaczenie dla tworzenia systemów baz danych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady realizacji wszystkich etapów cyklu życia systemów baz danych + - + - - - - - - - -
M_W004 Wie wszystko o konstrukcjach języka SQL - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaplanować i przeprowadzić proces budowy systemu baz danych - - - - - - - - - - -
M_U002 Umie konstruować modele pojęciowe i logiczne relacyjnych baz danych i je implementować - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie projektować i implementować podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pełnić większość istotnych ról w zespole tworzącym systemy baz danych - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi ocenić zagrożenia bezpieczeństwa systemu i przedsięwziąć środki służące integralności danych w systemach baz danych + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wprowadzenie w zadania systemów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych masowych.
 2. Podstawy technologii baz danych z uwzględnieniem podstawowych funkcji systemów zarządzania bazami danych i języków baz danych.
 3. Podstawy modelu relacyjnych baz danych i języka algebry relacji.
 4. Modelowanie rzeczywistości – model pojęciowy i zasady jego konstrukcji.
 5. Model logiczny-implementacyjny relacyjnej bazy danych.
 6. Zasady poprawnej konstrukcji relacyjnego modelu logicznego i proces normalizacji schematu.
 7. Pojecie rozszerzonego modelu encji i jego realizacja w modelu relacyjnych.
 8. Warunki integralnościowe.
 9. Języki baz danych. SQL.
 10. Cykl życia systemów baz danych – metody i narzędzia realizacji kolejnych etapów systemu.
 11. Przetwarzanie transakcyjne
 12. Indeksy
 13. Przetwarzanie OLAP w SQL

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Poznanie wszystkich podstawowych konstrukcji języka SQL.
 2. Prowadzenie zadań projektowych z zakresu analizy procesów i danych jako podstawy dla realizacji modeli pojęciowych.
 3. Projektowanie modeli logicznych relacyjnych baz danych.
 4. Realizacja procesu normalizacji schematów relacyjnych baz danych.
 5. Projektowanie i implementacja podstawowych oraz zaawansowanych warunków integralności bazy danych.
 6. Przykładowe realizacje niewielkich kompletnych aplikacji systemów baz danych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 • Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz egzaminu.
 • Obliczamy średnią z ocen z laboratorium i egzaminu.
 • Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie zależności:
  if sr>4.75 then OK:=5.0 else
  if sr>4.25 then OK:=4.5 else
  if sr>3.75 then OK:=4.0 else
  if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstawowych fizycznych struktur danych oraz podstawowych technik i języków programowania

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, “Database System Concepts”, Sixth Edition, McGraw-Hill, 2011.
 2. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom “Podstawowy kurs systemów baz danych”, Wydanie III, Wydawnictwo Helion, 2011.
 3. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, “Systemy baz danych. Kompletny podręcznik”, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, 2011.
 4. Michael J. Hernandez, „Projektowanie baz danych dla każdego. Przewodnik krok po kroku”, Wydawnictwo Helion, 2014.
 5. Thomas Connolly, Carolyn Begg, „Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania”, T.1, T.2, Wydawnictwo RM, 2004.
 6. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom „Implementacja systemów baz danych”, seria Klasyka Informatyki, WNT, 2003.
 7. C.J. Date, “Wprowadzenie do baz danych”, WNT, Warszawa 2000.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Hurtownia danych zakażeń szpitalnych jako element procesu akwizycji wiedzy — [Nosocomial infection data warehouse as a part of knowledge acquisition process] / Marek A. VALENTA, Anna ZYGMUNT // W: Bazy danych : modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, 2005. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz.
 2. Pozyskiwanie wiedzy z baz i hurtowni danych — [Knowledge extraction from databases and warehouses] / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: SzI-16’2001 : XII [dwunaste] ogólnopolskie konwersatorium nt. Sztuczna Inteligencja – nowe wyzwania : (badania–zastosowania–rozwój) : Siedlce–Warszawa, 28 listopada 2001 roku. Tom artykułów / red. nauk. Mieczysław Kłopotek, Andrzej Barczak ; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Informatyki ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Cybernetyki. — Siedlce : AP, 2001. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.
 3. The specifics of dedicated data warehouse solutions / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA, Tomasz Kmiecik // W: Software engineering : evolution and emerging technologies / eds. Krzysztof Zieliński, Tomasz Szmuc. — Amsterdam [etc.] : IOS Press, 2005. — (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications ; vol. 130). — S. 283–293. — Bibliogr. s. 293, Abstr.
 4. Wykorzystanie bazy danych zakażeń szpitalnych jako źródła wiedzy o charakterze diagnostycznym — Using hospital infections database as a source of the diagnostic knowledge / Anna ZYGMUNT, Marek A. VALENTA // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2003 = Modelling and Measurements in Medicine : materiały V sympozjum : Krynica, 12–15 maja 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Redakcja ,,Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 255–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.
Informacje dodatkowe:

Brak