Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów informatycznych 1
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-304-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dyduch Tadeusz S. (tdyduch@agh.edu.pl)
dr inż. Olejarz-Mieszaniec Ewa (ewao@agh.edu.pl)
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy i projektowania systemu informatycznego IN1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie etapy/fazy procesu wytwórczego, podstawowe modele IN1A_W13 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie wytwarzane artefakty, w szczególności sposoby opisu wymagań IN1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi używać podstawowych narzędzi CASE IN1A_U10 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokumentować wymagania przy pomocy scenariuszy oraz diagramów IN1A_U03 Kolokwium
M_U003 Potrafi opisywać proste aktywności w systemie informatycznym używając metod UML IN1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się IN1A_K01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące analizy i projektowania systemu informatycznego + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie etapy/fazy procesu wytwórczego, podstawowe modele + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie wytwarzane artefakty, w szczególności sposoby opisu wymagań + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi używać podstawowych narzędzi CASE - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokumentować wymagania przy pomocy scenariuszy oraz diagramów - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi opisywać proste aktywności w systemie informatycznym używając metod UML - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1.Podstawowe pojęcia (2 godz.)
Systemy informacyjne i informatyczne: pojęcia związane z projektowaniem systemów informatycznych i obecnymi problemami („Marsz ku klęsce”). Co to jest dobry system i jak do tego dążyć. Prawo Brooksa i zasada Brooksa. Przykłady spektakularnego załamania się dużych systemów – przyczyny.
2.Klasyczny cykl życia systemu informatycznego (2 godz.)
Etapy, fazy i czynności, wyniki; zalety i wady, przykład standardu („document-driven”). Podstawowe modele procesu wytwórczego (prototypowanie wymagań; iteracyjne: przyrostowy, spiralny), istota, zalety, wady i obszary zastosowań.
3.Etap planowania (2 godz.)
Faza „strategiczna”, studium wykonalności, metody szacowania kosztów projektu (m.in. COCOMO) i czasu trwania projektu (diagramy Gantta, PERT); wyniki faz. Kryteria oceny rozwiązań; wskaźniki oceny jakości systemu.
4.Analiza systemowa (2 godz.)
Opis dziedziny problemu, obszaru modelowania, zakresu odpowiedzialności systemu. Analiza potrzeb użytkowników, sposoby ich pozyskiwania, prezentacji, weryfikacja.
5.Faza określania wymagań (2 godz.)
Czynności, wyniki, artefakty. Wymagania: funkcjonalne i niefunkcjonalne (z podziałem na klasy) i ich opis. Formularze opisu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przypadki użycia: od opisów słownych („user’s stories”), poprzez scenariusze (różne formy), wizualizacja wymagań – diagramy Use Case (UML). Złożoność wymagań, sposoby „opanowania” złożoności.
6.Elementy modelowania strukturalnego (2 godz.)
Trzy aspekty modelowania, trzy modele: funkcjonalny, bazodanowy, opis dynamiki systemu. Zasady tworzenia modeli, notacje, procedury modelowania, przykłady
7.Koncepcyjne i techniczne projektowanie systemu (2 godz.)
Wspomaganie prac projektowych. Specyfikacje projektowe i ich realizacja. Projektowanie interfejsu.
8.Rezultaty analizy i projektowania (1 godz.)
Dokumentowanie prac projektowych. Rola analityka systemowego i projektanta.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Proste przykłady użycia narzędzi CASE – Use Cases (2 godz.)
2.Tworzenie diagramów aktywności (2 godz.)
3.Lista aktorów i przypadków użycia na podstawie „user’s stories” (2 godz.)
4.Dokumentowanie przypadków użycia (2 godz.)
5.Scenariusze i diagramy (2 godz.)
6.Tworzenie modeli strukturalnych (2 godz.)
7.Tworzenie modeli strukturalnych II (2 godz.)
8.Sprawdzenie wiadomości (1 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1.Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.
2.Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia i egzaminów uzyskanych we wszystkich terminach.
3.Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Bennett, S., McRobb S., Farmer R.: “Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML”, Mc Graw Hill 2006
2.Hoffer J. A., George J. F., Valacich J. S.,: “Modern Systems Analysis and Design”, Addison-Wesley 1999
3.Roszkowski J.,: “Analiza i projektowanie strukturalne”, Helion 2002
4.Sommerville I.,: “Inżynieria oprogramowania”, WN-T 2003
5.Yourdon E.,: “Współczesna analiza strukturalna” WN-T 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak