Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku C++
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-310-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dekster Monika (mbargiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dekster Monika (mbargiel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania IN1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Programowanie w języku C++ – wykład

1. Definicja klasy w C++, konstruktory, konstruktor kopiujący.
2. Przeładowanie operatorów.
3. Funkcje i klasy wzorcowe.
4. Dziedziczenie i polimorfizm.
5. Formatowanie wejścia / wyjścia, obsługa plików.
6. Zgłaszanie i obsługa wyjątków.
7. Przestrzenie nazw, przegląd biblioteki STL.
8. Biblioteka boost, podstawowe cechy i funkcje.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Programowanie w C++ – lab

1. Deklaracja i definicja klas i ich składowych w C++.
2. Strumieniowe formatowanie wejścia i wyjścia w C++.
3. Przeciążanie operatorów w C++ poprzez metody klas oraz funkcje zewnętrzne.
4. Podział na pliki źródłowe i nagłówkowe oraz wykorzystanie narzędzia make do zarządzania procesem kompilacji.
5. Tworzenie klas z dynamiczną zawartością, przekazywanie obiektów przez kopię lub referencję.
6. Dziedziczenie w C++ i projektowanie hierarchii klas. Zgłaszanie i obsługa wyjątków.
7. Implementacja i użycie wzorców funkcji i klas.
8. Wykorzystanie klas kolekcji i algorytmów biblioteki STL.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób wyznaczania oceny końcowej będzie określony dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak