Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Ruby
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-317-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gajęcki Marek (mag@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Polak Stanisław (polak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania IN1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:

- Ogólna charakterystyka języka Ruby, interpretery Ruby (CRuby, JRuby) i narzędzia pomocnicze

- typy danych (liczby, przedziały, tablice, hasze, łańcuchy, symbole, …)

- Instrukcje

- Bloki kodu oraz domknięcia: przypisywanie do zmiennych, przekazywania na liście argumentów funkcji, wywoływanie

- Obiekty, klasy oraz moduły: definiowanie własności instancyjnych oraz klasowych, definiowanie metoda instancyjnych oraz klasowych, kontrola dostępu do metod, małpie łatanie (monkey patching), aliasy metod, metody singleton

- Metaprogramowanie: wykonywanie kodu w kontekście klasy, meta-definiowanie metod instancyjnych oraz klasowych

- Mechanizm wiązań, kontynuacji oraz serializacji

- Obsługa bazy danych SQLite oraz dokumentów XML

- Tworzenie rozszerzeń (bibliotek Ruby) w C oraz w Javie

- Podstawy usługi WWW: protokoły HTTP, CGI oraz FastCGI

- Interfejs Rack

- Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji WWW: framework, wzorzec MVC, wzorzec ActiveRecord, CRUD, …

- Framework “Ruby On Rails”: ogólna charakterystyka, konwencje nazewnicze, programy pomocnicze, tworzenie prostej aplikacji WWW w oparciu o mechanizm rusztowania

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka laboratoriów:

- Typy danych Ruby

- Obiektowość

- Tworzenie rozszerzeń w Javie lub C

- Obsługa plików oraz baz danych

- Obsługa WWW w oparciu o interfejs Rack oraz CGI

- Framework Ruby on Rails

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób wyznaczania oceny końcowej będzie określony dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak