Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku JavaScript
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-319-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Polak Stanisław (polak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Polak Stanisław (polak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania IN1A_W05 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania IN1A_U08 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania IN1A_K04 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie założenia, koncepcje, wady i zalety wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie składnię i semantykę wybranego języka programowania + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji w wybranym języku programowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stworzyć algorytm i zaimplementować go w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z dostępnych bibliotek do rozwiązywania zadań w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować i odpowiednio wykorzystać czas przeznaczony na realizację postawionego zadania w wybranym języku programowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów:

- Język JavaScript (JS): ogólna charakterystyka, typy danych, podstawowe operatory i instrukcje, funkcje oraz funkcje lambda, obiektowość (JS jako język oparty na prototypach, a nie na klasach), iteratory i generatory

- obiektowy model dokumentu HTML – DOM: modyfikowanie treści dokumentu HTML z poziomu skryptu JS

- Podstawy usługi WWW: protokoły HTTP, CGI oraz FastCGI

- Interpreter “Node.js”: programowanie sterowane zdarzeniami, asynchroniczna obsługa plików oraz bazy danych, obsługa protokołu HTTP oraz CGI, tworzenie aplikacji internetowych w oparciu o framework Express oraz bazę danych MongoDB

- Technologia AJAX

- Biblioteki programistyczne: JQuery, Prototype, script.aculo.us oraz MooTools

- tworzenie interfejsu użytkownika w oparciu o framework ExtJS

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka laboratoriów:

1. Podstawy HTML5 oraz CSS3

2. Obsługa formularzy – dostęp do pól bez użycia DOM, obsługa elementu

“canvas” (HTML5) – tworzenie dynamicznych grafik

3. Standard DOM: dynamiczna zmiana stylów CSS, tworzenie i modyfikacja

treści dokumentów HTML “w locie”

4. Serwer Node.js: tworzenie prostych serwisów WWW, obsługa plików

5. Technologia AJAX

6. Biblioteka programistyczna jQuery

7. Framework Express – podstawy

8. Framework Ext JS – podstawy

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób wyznaczania oceny końcowej będzie określony dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak