Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie w języku Python
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-320-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Grzanka Leszek (grzanka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Grzanka Leszek (grzanka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Kurs ma na celu przyswojenie przez uczestnikow teoretycznej i praktycznej wiedzy zwiazanej z programowaniem w jezyku Python.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Przyswoil skladnie i mechanizmy jezyka Python. Zna charakterystyke oraz mocne i slabe strony jezyka programowania Python. Zna dobre praktyki oraz typowe bledy zwiazane z tym jezykiem. Rozumie przyczyny rozwiazan technologicznych oferowanych przez jezyk Python i poboczne technologie. IN1A_W03, IN1A_U06 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Projekt,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 W sposob swiadomy wykorzystuje dostepne biblioteki i fragmenty kodu. Potrafi znalezc i naprawic typowe bledy wystepujace w aplikacji. IN1A_U06, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zaprojekotwac i zaimplementowac oraz utrzymywac aplikacje w jezyku Python. Wykorzystuje dobre praktyki inzynieryjne podczas tworzenia oprogramowania. IN1A_U06, IN1A_U07 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenic pracochlonnosc zadanego projektu oraz wykonac go w terminie. W sposob klarowny potrafi omowic zastosowane rozwiazania i technologie. IN1A_K01 Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Przyswoil skladnie i mechanizmy jezyka Python. Zna charakterystyke oraz mocne i slabe strony jezyka programowania Python. Zna dobre praktyki oraz typowe bledy zwiazane z tym jezykiem. Rozumie przyczyny rozwiazan technologicznych oferowanych przez jezyk Python i poboczne technologie. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W sposob swiadomy wykorzystuje dostepne biblioteki i fragmenty kodu. Potrafi znalezc i naprawic typowe bledy wystepujace w aplikacji. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojekotwac i zaimplementowac oraz utrzymywac aplikacje w jezyku Python. Wykorzystuje dobre praktyki inzynieryjne podczas tworzenia oprogramowania. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenic pracochlonnosc zadanego projektu oraz wykonac go w terminie. W sposob klarowny potrafi omowic zastosowane rozwiazania i technologie. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie do języka, podstawowe konstrukcje i pętle, typowanie
2. Operacje na listach, wyrażenia lambda i programowanie funkcyjne, słowniki, generatory i iteratory, wątki
3. Domknięcia, dekoratory, obiektowość
4. Kontekst, metody specjalne, dziedziczenie, wyjątki
5. Wyrażenia regularne
6. Moduły, kodowanie, doctest, Asercje
7. Metaklasy, pakiety

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka kolejnych zajęć laboratoryjnych odpowiada materiałowi omawianemu podczas wykładu
(każdy wykład stanowi wprowadzenie do następujących po nim zajęć laboratoryjnych).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 90 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena koncowa jest wypadkowa ocen uzyskanych z osobiscie zaprezentowanych rozwiazan projektow-zadan domowych. W ramach kursu uczestnicy wykonuja trzy projekty, z ktorych kazdy wlicza sie z waga 1/3 do oceny koncowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

umiejętność racjonalnego myślenia
podstawowe obycie z systemami operacyjnymi z rodzin Linux oraz Windows

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak