Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie systemów informatycznych 2
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-402-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dyduch Tadeusz S. (tdyduch@agh.edu.pl)
dr inż. Olejarz-Mieszaniec Ewa (ewao@agh.edu.pl)
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady metodyk analizy i projektowania IN1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie dyscypliny i etapy jednolitego procesu wytwórczego (Unified Process) IN1A_W13 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie artefakty prezentowane w ramach kamieni milowych, w szczególności związane z dokumentowaniem prac IN1A_W04 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole projektowym IN1A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi dokumentować realizację zadań projektowych IN1A_U03 Kolokwium
M_U003 Potrafi projektować oprogramowanie IN1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się IN1A_K01 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady metodyk analizy i projektowania + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie dyscypliny i etapy jednolitego procesu wytwórczego (Unified Process) + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie artefakty prezentowane w ramach kamieni milowych, w szczególności związane z dokumentowaniem prac + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole projektowym - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokumentować realizację zadań projektowych - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi projektować oprogramowanie - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę uczenia się + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Testowanie systemu (2 godz.)
Rodzaje testów. Prowadzenie procesu testowania i dokumentowanie. Integracja. Test cases. Udział użytkownika.
2. Zagrożenia dla systemu informatycznego (2 godz.)
Zagrożenia i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem.
3. Jakość systemu informatycznego (2 godz.)
Kryteria oceny; wskaźniki oceny jakości systemu. Normy dotyczące jakości systemu informatycznego.
4. Jednolite podejście do procesu analizy i projektowania (2 godz.)
Zasady jednolitej metodologii, jej istota, cechy i etapy: rozpoczęcie, opracowanie, budowa,
przekazanie. Czynności, wyniki, dostarczane artefakty. Plany iteracji. Definiowanie wizji produktu.
5. Model procesu jednolitego analizy i projektowania (2 godz.).
Omówienie ważniejszych dyscyplin procesu: zarządzanie przedsięwzięciem, modelowanie działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie wymaganiami, analiza i projektowanie, implementacja, testowanie, zarządzanie konfiguracją i zmianami oraz środowiskiem, wdrożenie.
6. Elementy zarządzania przedsięwzięciem projektowym (2 godz.)
Role związane z procesem wytwórczym: kierownik, analityk, architekt, programista, tester.
Zadania i czynności w ramach ról. Przepływy prac.
7. Wybrane zagadnienia organizacji prac projektowych (2 godz.)
Kamienie milowe oraz rezultaty projektowania (artefakty) i wskazówki dotyczące ich prezentacji. Elementy UML w odniesieniu do procesu analizy i projektowania systemu informatycznego.
8. Zastosowania systemów informatycznych (1 godz.)
Wybrane ważniejsze zastosowania systemów.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Sformułowanie zadań dotyczących analizy i projektowania, dyskusja n.t. wariantów (2 godz.)
2. Opis zadań w logice biznesowej: obszarów aktywności i procedur biznesowych (2 godz.)
3. Tworzenie listy aktorów i przypadków użycia; opis systemowych przypadków użycia (2 godz.)
4. Ustalenie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, opis formularzowy(2 godz.)
5. Tworzenie podstawowego funkcjonalnego modelu strukturalnego (2 godz.)
6. Modelowanie konceptualne bazy danych systemu, dynamiki systemu, weryfikacja modeli (2 godz.)
7. Prezentacje wyników prac, wytworzonych artefaktów, recenzowanie prac
8. Sprawdzenie wiadomości i ocena prac (1 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i egzaminu.
2. Obliczamy średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia i egzaminów uzyskanych we wszystkich terminach.
3. Wyznaczamy ocenę końcową na podstawie zależności:
if sr>4.75 then OK:=5.0 else
if sr>4.25 then OK:=4.5 else
if sr>3.75 then OK:=4.0 else
if sr>3.25 then OK:=3.5 else OK:=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza i umiejętności zdobyte na przedmiocie Projektowanie Systemów Informatycznych 1

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.,: “The Unified Modeling Language User Guide”, Addison-Wesley 1999
2. Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J.,: “The Unified Software Development Process”, Addison-Wesley 1999
3. Kruchten P.,: “The Rational Unified Process. An Introduction”, Addison-Wesley 2005
4. Stevens P., Pooley R.,: “Using UML”, Addison-Wesley 2000
5. OMG Unified Modeling Language (UML), version 2.2., 2009 http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak