Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyka matematyczna
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-409-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Paszkowska Ewa (paszkows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Paszkowska Ewa (paszkows@agh.edu.pl)
dr Nosek Konrad (konosek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa IN1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia statystyki matematycznej IN1A_W01 Kolokwium
M_W003 Zna podstawy estymacji i testowania hipotez statystycznych IN1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować posiadane informacje IN1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązania problemu IN1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi opisać uzyskane wyniki i sformułować wnioski IN1A_K05 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa + + + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia statystyki matematycznej + + + - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy estymacji i testowania hipotez statystycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi interpretować posiadane informacje - + + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednią metodę do rozwiązania problemu - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi opisać uzyskane wyniki i sformułować wnioski - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Rachunek prawdopodobieństwa:

  1. Przestrzeń probabilistyczna, własności,
  2. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność,
  3. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym, wzór Bayes’a.
  4. Zmienna losowa 1-wymiarowa typu skokowego i ciągłego, parametry, funkcje zmiennych losowych.
  5. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa.
  6. Zmienna losowa wielowymiarowa, rozkłady brzegowe, warunkowe. Niezależność zmiennych losowych.
  7. Wariancja, kowariancja, regresja.
  8. Twierdzenia graniczne, prawa wielkich liczb.

 2. Statystyka matematyczna:

  1. Podstawowe pojęcia statystyki – populacja generalna, próba losowa, rozkład teoretyczny i empiryczny,
  2. Parametry empiryczne. Rozkład chi-kwadrat, Studenta
  3. Estymatory i ich własności. Estymacja punktowa i przedziałowa.
  4. Testowanie hipotez parametrycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Praktyczne zapoznanie z metodami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci zapoznają się z możliwością prezentacji i opracowania wyników pomiarów przy zastosowaniu pakietów statystycznych. Interpretacja wyników uzyskanych z zastosowania programu statystycznego.

Ćwiczenia audytoryjne:

 • Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa – zastosowanie poznanych na wykładzie pojęć, twierdzeń i własności.
 • Praktyczne zapoznanie z metodami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 18 godz
Wykonanie projektu 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać pozytywną ocenę z ćwiczeń audytoryjnych i zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych
Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń audytoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Analiza matematyczna: Szeregi, całka oznaczona, całki podwójne. Wskazana znajomość całki względem miary.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. A. Plucińska, E. Pluciński. „Probabilistyka. Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne” WNT
 2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski. „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach” Cz. 1 Rachunek prawdpopdobieństwa”, Cz 2 „Statystyka matematyczna” PWN
 3. J. Greń. „Statystyka matematyczna. modele i zadania” PWN
 4. Program komputerowy STATGRAPHICS Centurion
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak