Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy danych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-501-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Marcjan Robert (marcjan@agh.edu.pl)
dr Siwik Leszek (siwik@agh.edu.pl)
Turek Wojciech (wojciech.turek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie wpływ architektur systemów baz danych na ich własności eksploatacyjne IN1A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Wie jaka jest rola różnych modeli logicznych baz danych w odwzorowywaniu rzeczywistości i dostępności danych IN1A_W07 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna podstawy zasad realizacji transakcji w systemach bazodanowych IN1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie praktycznie realizować systemy dostępowe do zasobów różnych systemów baz danych IN1A_U12, IN1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Umie łączyć technologie obiektowe z relacyjnymi modelami baz danych. IN1A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 Umie projektować i implementować podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych z wykorzystaniem różnych technik i języków programowania IN1A_U12, IN1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie wpływ architektur systemów baz danych na ich własności eksploatacyjne + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jaka jest rola różnych modeli logicznych baz danych w odwzorowywaniu rzeczywistości i dostępności danych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy zasad realizacji transakcji w systemach bazodanowych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie praktycznie realizować systemy dostępowe do zasobów różnych systemów baz danych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie łączyć technologie obiektowe z relacyjnymi modelami baz danych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Umie projektować i implementować podstawowe funkcje użytkowe systemów baz danych z wykorzystaniem różnych technik i języków programowania - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Cykl życia systemów baz danych – metody i techniki etapów realizacji systemów.
 2. Przegląd architektur systemów baz danych z uwzględnieniem wielopoziomowych architektur klient/serwer.
 3. Metody dostępu do danych z poziomu różnych języków programowania
 4. ORM – Metody i technologie odwzorowań obiektowo relacyjnych
 5. Dostęp do baz danych w technologii .NET, ADO.NET Entity Framework., elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 6. Dostęp do baz danych w technologii Java, Hibernate, elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 7. Podstawy architektur rozproszonych baz danych i problemy ich projektowania, zarządzania i eksploatacji – transakcje rozproszone.
 8. Replikowanie baz danych, problemy dostępności i integralności danych.
 9. Nierelacyjne modele baz danych – rozwój modeli z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań tego rozwoju, rozwiązania NoSQL (obiektowe, specjalizowane dla potrzeb baz multimedialnych, XML-owe, dla potrzeb GIS, dokumentowe).
 10. Elementy hurtowni danych i analizy dużych zbiorów danych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. ORM – metody i technologie odwzorowań obiektowo-relacyjnych
 2. Dostęp do baz danych w technologii .NET, ADO.NET Entity Framework., elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 3. Dostęp do baz danych w technologii Java, Hibernate, elementy realizacji aplikacji bazodanowych
 4. Dokumentowe bazy danych
 5. Model danych przestrzennych i przetwarzanie danych przestrzennych w bazach danych typu GIS.
 6. Hurtownie danych – elementy realizacji procesów analizy danych.
 7. Dostęp do zasobów baz danych z poziomu aplikacji mobilnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Poszczególne laboratoria oceniane są na podstawie kolokwiów/kartkówek, wykonania ćwiczeń laboratoryjnych oraz zadań do samodzielnego wykonania
 2. Ocena końcowa zajęć laboratoryjnych wyznaczana jest na podstawie punktów zdobytych za poszczególne laboratoria
 3. Ocena ta jest jednocześnie oceną końcową z przedmiotu
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność programowania, znajomość podstaw technologii baz danych, umiejętność projektowania struktur baz danych, znajomość SQL, pożądana znajomość podstaw technologii obiektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom, „Systemy Baz Danych. Kompletny podręcznik”, Helion, Warszawa, 2011
 2. J. Celko, “SQL – Zaawansowane techniki programowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN/Mikom, 2008
 3. A.Silberschatz, H.F. Korth, S. Sudarshan, “Database System Concepts”, McGrowHill, 2010
 4. Eric Redmond, Jim R. Wilson – “Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement”, 2012
 5. Pramod J. Sadalage, Martin Fowler “NoSQL. Kompendium wiedzy”, Helion 2014
 6. M.Jarke, M.Lenzerini, Y.Vassiliou, P.Vassiliadis, „Hurtownie danych – podstawy organizacji i funkcjonowania”, WSiP, Warszawa, 2003
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak