Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-505-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Zieliński Krzysztof (kz@ics.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Czekierda Łukasz (luke@agh.edu.pl)
Kosiński Jacek (jgk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Nawrocki Piotr (piter@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Zieliński Krzysztof (kz@ics.agh.edu.pl)
Zieliński Sławomir (slawek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sieci komputerowych oraz teleinformatycznych oraz elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych IN1A_W08 Egzamin
M_W002 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki IN1A_W05, IN1A_W08, IN1A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych i rozległych (przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych IN1A_U15 Kolokwium
M_U002 Potrafi skonfigurować system komputerowy dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem efektywności jego pracy oraz bezpieczeństwa IN1A_U15 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz adekwatnie zaplanować pracę IN1A_K04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada szczegółową wiedzę w zakresie sieci komputerowych oraz teleinformatycznych oraz elementarną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych i rozległych (przewodowych i radiowych) sieciach teleinformatycznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonfigurować system komputerowy dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem efektywności jego pracy oraz bezpieczeństwa - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz adekwatnie zaplanować pracę - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Wprowadzenie (2 godz.)
  Podstawowe zagadnienia związane z komunikacją w sieciach komputerowych.
  Model odniesienia OSI/ISO – zasada budowy oraz funkcje poszczególnych warstw.
  Model odniesienia TCP/IP.
 2. Warstwa fizyczna modelu OSI (2 godz.)
  Tryby transmisji.
  Media transmisyjne – przewodowe i bezprzewodowe.
 3. Warstwa łącza danych (2 godz.)
  Zadania realizowane przez warstwę łącza danych.
  Protokoły dostępu do medium transmisyjnego.
 4. Technologie warstwy łącza danych (2 godz.)
  Prezentacja technologii Ethernet, Token Ring, FDDI.
  Budowa ramki, adresacja, protokoły dostępu do medium – CSMA/CD, token passing.
 5. Zasady budowy sieci Ethernet (2 godz.)
  Topologie i typowe konfiguracje nowoczesnych sieci.
  Szybkie wersje sieci Ethernet.
 6. Urządzenia warstwy łącza danych (2 godz.)
  Budowa przełącznic sieciowych.
  Algorytm i protokół konstrukcji drzewa rozpinającego.
 7. Wirtualne sieci LAN (VLAN) (2 godz.)
  Rodzaje wirtualnych sieci lokalnych.
  Zasady budowy wirtualnych sieci lokalnych.
 8. Warstwa sieciowa modelu OSI, zasady adresacji sieci opartych na protokole IP (2 godz.)
  Zadania warstwy sieciowej.
  Protokoły ARP, RARP, DHCP, ICMP, DNS.
  Struktura adresów IPv4. Metodyka i techniki przydzielania adresów.
 9. Protokoły routingu dynamicznego (2 godz.)
  Funkcjonalność protokołów routingu wewnętrznego RIPv1, RIPv2, IGRP.
 10. Protokoły routingu dynamicznego – c.d. (2 godz.)
  Funkcjonalność protokołu OSPFv2.
  Funkcjonalność protokołu BGP.
 11. Warstwa transportu modelu OSI (2 godz.)
  Funkcje realizowane przez warstwę transportową.
  Funkcjonalność protokołów TCP, UDP, SCTP.
 12. Wprowadzenie do zaawansowanych technik stosowanych w nowoczesnych sieciach IP (2 godz.)
  Zagadnienia jakości transmisji danych w sieciach IP.
  Elementy bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach IP.
 13. Technologie szybkich sieci optycznych (2 godz.)
  Zasady budowy szybkich sieci optycznych – WDM, DWDM.
  Techniki przełączania – OBS, OPS, IPoF.
 14. Sieć ATM (ang. asynchronous transfer mode) (2 godz.)
  Własności sieci ATM.
  Współpraca sieci ATM z siecią Ethernet – mechanizm LANE (ang. LAN emulation).
  Współpraca sieci ATM z warstwą IP za pomocą MPOA (ang. multiprotocol over ATM).

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Wprowadzenie (2 godz.)
  Konfiguracja i zasady użytkowania laboratorium.
  Zasady zaliczania laboratorium.
  Omówienie konfiguracji sieci Katedry Informatyki AGH.
  Model OSI.
 2. Warstwa fizycznej modelu OSI (2 godz.)
  Właściwości mediów używanych przy budowie sieci komputerowych.
  Samodzielne wykonanie i przetestowanie kabla patchcord UTP.
 3. Warstwa łącza danych modelu OSI (2 godz.)
  Omówienie protokołu CSMA/CD.
  Przedstawienie zasady działania urządzeń koncentrator i switch.
 4. Wirtualne sieci lokalne (2 godz.)
  Projektowanie sieci VLAN.
  Techniki konfiguracji sieci VLAN.
 5. Protokół budowy drzewa rozpinającego (2 godz.)
  Potrzeba stosowania protokołu budowy drzewa rozpinającego (STP, ang. spanning tree protocol).
  Konfiguracja protokołu STP na przełącznicach i mostach.
 6. Kolokwium (2 godz.)
 7. Warstwa sieciowa modelu OSI (2 godz.)
  Współpraca warstwy sieciowej z warstwą łącza danych.
  Właściwości adresacji IP wersji 4, protokołu IP oraz protokołu ARP.
 8. Podstawy routingu (2 godz.)
  Wstęp do routingu statycznego.
  Statyczna konfiguracja tablic routingu.
 9. Techniki CIDR oraz VLSM (2 godz.)
  Projektowanie przydziału adresów IP wersji 4 z wykorzystaniem techniki VLSM (ang. variable length subnet mask).
  Konfiguracja routingu statycznego w złożonych topologiach sieciowych z wykorzystaniem techniki CIDR (ang. classless inter-domain routing).
 10. Routing dynamiczny z wykorzystaniem protokołu z wektorem odległości (2 godz.)
  Poznanie podstaw działania protokołów z wektorem odległości.
  Konfiguracja protokołu RIP w wersji 1 i 2.
 11. Routing dynamiczny z wykorzystaniem protokołu stanu łącza (2 godz.)
  Właściwościami i podstawy działania protokołów stanu łącza.
  Konfiguracja protokołu OSPF w wersji 2.
 12. Kolokwium (2 godz.)
 13. Współpraca pomiędzy protokołami routingu dynamicznego (2 godz.)
  Dystans administracyjny.
  Redystrybucja informacji o trasach.
 14. Laboratorium problemowe (2 godz.)
  Konfiguracja routingu między sieciami wirtualnymi.
  Zastosowanie technik translacji adresów: NAT (ang. network address translation) oraz PAT (ang. protocol address translation).
 15. Kolokwium (2 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 141 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 55 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. W celu uzyskania pozytywnej oceny końcowej niezbędne jest zaliczenie laboratorium problemowego oraz zdanie egzaminu.
 2. Ocena z laboratorium (ozn. L) jest obliczana jako średnia ważona z testów w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej (realizowanych z wykorzystaniem platformy e-learningowej) lub praktycznej. Wagi poszczególnych elementów określają prowadzący laboratoria.
 3. Ocena końcowa (ozn. OK) wyznaczana jest jako średnia (ozn. S) z oceny z laboratorium (L) oraz z egzaminu (E) wg wzoru S = 0,5L+0,5E
  dla 5,00≥S≥4,75 OK=5,0 (bdb)
  dla 4,75>S≥4,25 OK=4,5 (db)
  dla 4,25>S≥3,75 OK=4,0 (db)
  dla 3,75>S≥3,25 OK=3,5 (dst)
  dla 3,25>S≥3,00 OK=3,0 (dst)
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. A. S. Tannenbaum, Sieci komputerowe, Helion, 2004
 2. W. R. Stevens, TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison-Wesley, 1994
 3. A. Wolisz, Podstawy lokalnych sieci komputerowych, tom I – Sprzęt sieciowy, WNT Warszawa 1990.
 4. K. Zieliński (red.), Ćwiczenia do laboratorium sieci komputerowych. Skrypt AGH nr 1581, Kraków 1999.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak