Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie obiektowe 2
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-507-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Byrski Aleksander (olekb@agh.edu.pl)
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
Turek Wojciech (wojciech.turek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia i zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania IN1A_W13, IN1A_W06 Egzamin
M_W002 Zna i rozumie techniki i narzędzia obiektowej analizy i projektowania oprogramowania IN1A_W07, IN1A_W06 Egzamin
M_W003 Zna i rozumie techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z dokumentacją i testowaniem systemów IN1A_W13, IN1A_W06, IN1A_W09 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy stosowane w językach obiektowych oraz techniki programowania obiektowego IN1A_W07, IN1A_W06, IN1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować i zaimplementować system informatyczny przy użyciu technik obiektowych IN1A_U10, IN1A_U11, IN1A_U09, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi udokumentować i zaprezentować model systemu informatycznego, w szczególności przy użyciu języka UML IN1A_U03, IN1A_U12, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z pracą zespołową i testowaniem systemów IN1A_U17, IN1A_U12, IN1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie IN1A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie pojęcia i zasady obiektowego podejścia do tworzenia oprogramowania - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie techniki i narzędzia obiektowej analizy i projektowania oprogramowania - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z dokumentacją i testowaniem systemów - - + - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie mechanizmy stosowane w językach obiektowych oraz techniki programowania obiektowego - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować i zaimplementować system informatyczny przy użyciu technik obiektowych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi udokumentować i zaprezentować model systemu informatycznego, w szczególności przy użyciu języka UML - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystać techniki i narzędzia związane z procesem tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem podejścia obiektowego, w szczególności związane z pracą zespołową i testowaniem systemów - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować w zespole tworzącym oprogramowanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia zorientowane są na realizację kolejnych faz procesu wytwarzania oprogramowania zgodnie z założeniami Unified Process ze szczególnym uwzględnieniem podejścia obiektowego. Istotnym elementem jest konieczność integracji składowych systemu realizowanych przez niezależne zespoły projektowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 148 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczenia laboratorium oraz egzaminu – ocena końcowa jest średnią ważoną ze wszystkich terminów zaliczenia laboratorium w (waga 0,3) oraz egzaminu (waga 0,7).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza, umiejętności i kompetencje objęte programem przedmiotu Technologie obiektowe 1.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West: Head First Object-Oriented Analysis and Design (wydanie polskie), Helion 2008
  2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Wzorce projektowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2005
  3. Martin Fowler: UML w kropelce, LTP Oficyna Wydawnicza 2005
  4. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML – przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 2001
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak