Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy wbudowane
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-509-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Brzoza-Woch Robert (robert.brzoza@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zaborowski Wojciech (zab@agh.edu.pl)
dr inż. Brzoza-Woch Robert (robert.brzoza@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie budowę i działanie systemu komputerowego typu embeded IN1A_W12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie sposoby interakcji systemów mikroprocesorowych z różnymi urządzeniami peryferyjnymi: czujnikami i układami wykonawczymi. IN1A_W12, IN1A_W09 Kolokwium
M_W003 Rozumie budowę oraz zasady konstrukcji systemu wbudowanego opartego na różnych typach mikroprocesorów. IN1A_W12, IN1A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować systemy wbudowane o różnych stopniach złożoności. IN1A_U16, IN1A_U05, IN1A_U02, IN1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Projekt,
Prezentacja,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi zaprojektować i oprogramować prosty system sterujący działający w oparciu o wybrany mikrokontroler IN1A_U03, IN1A_U01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi zaprojektować prosty komputer IN1A_U16 Prezentacja
M_U004 Zna sposoby podłączania i oprogramowania interfejsów komunikacyjnych powszechnie wykorzystywanych w dziedzinie systemów wbudowanych. IN1A_U13, IN1A_U02, IN1A_U12, IN1A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działając w grupie rozwiązać średnio złożony projekt zrealizowany w oparciu o system mikroprocesorowy IN1A_U03, IN1A_K03, IN1A_U07 Sprawozdanie,
Referat,
Przygotowanie i przeprowadzenie badań,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie budowę i działanie systemu komputerowego typu embeded - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie sposoby interakcji systemów mikroprocesorowych z różnymi urządzeniami peryferyjnymi: czujnikami i układami wykonawczymi. - - + - - - - - - - -
M_W003 Rozumie budowę oraz zasady konstrukcji systemu wbudowanego opartego na różnych typach mikroprocesorów. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować systemy wbudowane o różnych stopniach złożoności. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować i oprogramować prosty system sterujący działający w oparciu o wybrany mikrokontroler - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować prosty komputer - - + - - - - - - - -
M_U004 Zna sposoby podłączania i oprogramowania interfejsów komunikacyjnych powszechnie wykorzystywanych w dziedzinie systemów wbudowanych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działając w grupie rozwiązać średnio złożony projekt zrealizowany w oparciu o system mikroprocesorowy - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Tworzenie systemu wbudowanego przy użyciu układów logiki programowalnej

  Studenci tworzą system wbudowany implementowany w układzie logiki programowalnej FPGA.

 2. Środowiska i wysokopoziomowe narzędzia do tworzenia oprogramowania dla mikrokontrolerów

  Studenci poznają nowoczesne narzędzia i zintegrowane środowiska do tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych.

 3. Komputery jednopłytkowe z mikroprocesorami aplikacyjnymi

  Zastosowanie komputerów jednopłytkowych z mikroprocesorami aplikacyjnymi do tworzenia systemów wbudowanych. Studenci poznają współczesne podejścia do tworzenia wysokopoziomowego oprogramowania dla komputerów wbudowanych.

 4. Opracowanie własnego systemu wbudowanego

  Studenci mają za zadanie zaprojektowanie, praktyczne wykonanie oraz oprogramowanie systemu wbudowanego lub jego części. Z wykonania zadania należy sporządzić wyczerpujące sprawozdanie oraz opracować szczegółową dokumentację.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 36 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z każdej z poszczególnych aktywności:

a) praca na laboratorium: obowiązkowa obecność na zajęciach, wykonywanie ćwiczeń, przygotowanie do zajęć,

b) wykonanie projektu oraz poziom merytoryczny projektu: praca w laboratorium, praca koncepcyjna w domu, wartość inżynierska lub naukowa projektu oraz jakość opracowanego sprawozdania,

c) kolokwium zaliczeniowe.

2. Pod koniec semestru sumujemy uzyskane punkty ze wszystkich aktywności (A) oraz bierzemy maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów za wszystkie aktywności (T).

3. Liczymy: R = (A / T) * 100%

4. Zależnie od obliczonego R wyznaczamy ocenę z laboratorium (L):

jeśli 50% <= R < 60% to L = 3.0,
jeśli 60% <= R < 70% to L = 3.5,
jeśli 70% <= R < 80% to L = 4.0,
jeśli 80% <= R < 90% to L = 4.5,
jeśli R >= 90% to L = 5.0.

5. Ocena końcowa (O) domyślnie jest równa ocenie z laboratorium (L).
O = L

6. W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowanie tematów ćwiczeń adekwatnie do indywidualnych zainteresowań naukowych/inżynierskich danego zestpołu. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także zwolnienie zespołu z konieczności wykonywania wstępnych ćwiczeń pod warunkiem, że zespół od razu jest przygotowany do wykonywania ponadprzeciętnie zaawansowanego projektu, a sam temat zostanie skonsultowany z prowadzącym zajęcia i przez niego zaakceptowany.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość zasad budowy i działania wszystkich układów cyfrowych oraz układów mikroprocesorowych poznanych w semestrach wcześniejszych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tammy Noergaard, Embedded Systems Architecture – A comprehensive Guide for Engineers and Programmers

Stuart R. Ball, Embedded Microprocessor Systems – Real World Design

Andrew N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, ARM System Developer’s Guide – Designing and Optimizing System Software

Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3

Robert Brzoza-Woch, Mikroprocesory AT91SAM9 w przykładach

Robert Brzoza-Woch, Mikrokontrolery AT91SAM7 w przykładach

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Blinker: method for transferring initial configuration for resource-constrained embedded devices / Robert BRZOZA-WOCH, Tomasz SZYDŁO // W: PDES 2015 : 13th IFAC and IEEE conference on Programmable Devices and Embedded Systems : Cracow, Poland, 13–15 May 2015 : proceedings / ed. by Adam Milik ; International Federation of Automatic Control. — [Austria] : IFAC, cop. 2015.

Embedded systems in the application of fog computing – levee monitoring use case / Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: SIES 2016: 11th IEEE international Symposium on Industrial Embedded Systems : Krakow, Poland, 23–25 May 2016

FPGA-based web services – infinite potential or a road to nowhere? / Robert BRZOZA-WOCH, Piotr NAWROCKI // IEEE Internet Computing ; ISSN 1089-7801. — 2016 vol. 20 iss. 1, s. 44–51

Holistic approach to urgent computing for flood decision support / Robert BRZOZA-WOCH, Marek KONIECZNY, Bartosz KWOLEK, Piotr NAWROCKI, Tomasz SZYDŁO, Krzysztof ZIELIŃSKI // Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 51, s. 2387–2396

On fast development of FPGA-based SOA services – machine vision case study / A. RUTA, R. BRZOZA-WOCH, K. ZIELIŃSKI // Design Automation for Embedded Systems ; ISSN 0929-5585. — 2012 vol. 16 no. 1, s. 45–69

Power aware MOM for telemetry-oriented applications using GPRS-enabled embedded devices – levee monitoring use case / Tomasz SZYDŁO, Piotr NAWROCKI, Robert BRZOZA-WOCH, Krzysztof ZIELIŃSKI // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : [Warsaw, Poland, 7 – 10 September, 2014] / PTI Polish Information Processing Society

Predictive power consumption adaptation for future generation embedded devices powered by energy harvesting sources / Tomasz SZYDŁO, Robert BRZOZA-WOCH // Microprocessors and Microsystems ; ISSN 0141-9331. — 2015 vol. 39 iss. 4-5, s. 250–258

Reconfigurable FPGA-based embedded Web services as distributed computational nodes / Robert BRZOZA-WOCH, Piotr NAWROCKI // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland

Remotely reconfigurable hardware-software platform with web service interface for automated video surveillance / R. BRZOZA-WOCH, A. Ruta, K. ZIELIŃSKI // Journal of Systems Architecture ; ISSN 1383-7621. — 2013 vol. 59 iss. 7, s. 376–388

Open-source localization device for indoor mobile robots / Andrzej Dębski, Wojciech Grajewski, Wojciech ZABOROWSKI, Wojciech TUREK // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2015 vol. 76, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Abstr.. — 2015 IEEE International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors : October 18–20, 2015 Langkawi, Malaysia

Software agent systems for improving performance of multi-robot groups / Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ, Wojciech ZABOROWSKI // W: CS&P’2010 : Concurrency, Specification and Programming : Helenenau, September 27–September 29, Vol. 2 / eds. Louchka Popova-Zeugmann [et al.] ; Humboldt-Universität zu Berlin

Software agent systems for improving performance of multi-robot groups / Wojciech TUREK, Krzysztof CETNAROWICZ, Wojciech ZABOROWSKI // Fundamenta Informaticae ; ISSN 0169-2968. — 2011 vol. 112 nr 1 spec. iss., s. 103–117.

Informacje dodatkowe:

Brak