Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria oprogramowania
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-602-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Rakoczy Witold (rakoczy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
mgr inż. Rakoczy Witold (rakoczy@agh.edu.pl)
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi definiować cele projektowe, dokonywać ich dekompozycji i opracowywać plan realizacji. IN1A_U06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować dokumentację procesu projektowego. IN1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi opracować dokumentację wytworzonego produktu programowego. IN1A_U03 Projekt,
Wykonanie projektu
M_U004 Potrafi opracować specyfikację projektową i zaimplementować zgodnie z nią produkt programowy z uwzględnieniem środków i rozwiązań technologicznych adekwatnych do postawionego zadania. IN1A_U12, IN1A_U14, IN1A_U11, IN1A_U08 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi czynnie uczestniczyć w działaniach zespołu realizującego projekt. IN1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi definiować cele projektowe, dokonywać ich dekompozycji i opracowywać plan realizacji. - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować dokumentację procesu projektowego. - - + + - - - - - - -
M_U003 Potrafi opracować dokumentację wytworzonego produktu programowego. - - + + - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować specyfikację projektową i zaimplementować zgodnie z nią produkt programowy z uwzględnieniem środków i rozwiązań technologicznych adekwatnych do postawionego zadania. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi czynnie uczestniczyć w działaniach zespołu realizującego projekt. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Materiał ogólny:

 1. Zasady dokumentowania przedsięwzięć projektowych.
 2. Identyfikowanie i ograniczanie „trudnych” problemów
 3. Definiowanie zadań projektowych
 4. Tworzenie i dokumentowanie wizji i koncepcji systemu
 5. Planowanie przedsięwzięcia i kontrolowanie planowej realizacji
 6. Rewizja rezultatów i iteracyjne korygowanie i rozwijanie rozwiązań

Zadanie praktyczne:

 1. Realizacja w małych zespołach niewielkich, nietrywialnych zadań projektowych, obejmująca implementację i opracowanie pełnej dokumentacji

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 37 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zaliczenie modułu “Inżynieria oprogramowania 1”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Oprogramowanie
 2. Visual Paradigm (oprogramowanie)
 3. MS Visio (oprogramowanie)
 4. MS Word lub Libre Office (oprogramowanie; procesor tekstu)
 5. Materiały pomocnicze do ćwiczeń (zalecenia co do zasad dokumentowania projektów)
 6. Literatura:
 7. Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak