Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 1 - realizacja projektu inżynierskiego
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-603-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dreżewski Rafał (drezew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
Szydło Tomasz (tomasz.szydlo@agh.edu.pl)
Dębski Roman (rdebski@agh.edu.pl)
Piętak Kamil (kpietak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego IN1A_U05, IN1A_U10, IN1A_U17, IN1A_U01, IN1A_U02, IN1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń IN1A_U12, IN1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego IN1A_U12, IN1A_U09, IN1A_U14, IN1A_U07, IN1A_U08, IN1A_U11, IN1A_U13 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji IN1A_U03 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli IN1A_K03, IN1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej IN1A_K05, IN1A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia zorientowane są na realizację kolejnych faz procesu wytwarzania oprogramowania w zespole projektowym, zgodnie z wybraną metodyką, adekwatnie do wymagań pozyskiwanych od opiekuna projektu inżynierskiego i przez niego weryfikowanych. Istotnym elementem pracy jest konieczność oszacowania możliwości zespołu i uzgodnienie z opiekunem adekwatnego zakresu wymagań w stosunku do planowanego produktu oraz dokumentacji realizowanych zadań i powstających w nich koncepcji, prototypów, a w końcu składowych produktu końcowego. Rolą prowadzącego zajęcia jest wskazywanie możliwości i weryfikowanie efektów przede wszystkim w zakresie zarządzania projektem i raportowania uzyskiwanych wyników, ale również w miarę możliwości w dziedzinie problemu i aspektach technologicznych realizacji produktu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Wykonanie projektu 92 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia laboratorium – ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Adekwatnie do tematu projektu inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adekwatnie do tematu projektu inżynierskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak