Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie internetu rzeczy
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-685-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Szydło Tomasz (tomasz.szydlo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Szydło Tomasz (tomasz.szydlo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna charakterystykę i podstawowe struktury systemów czasu rzeczywistego IN1A_W12 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i programowania mikrokontrolerów IN1A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna główne metodyki wytwarzania i środowiska wytwarzania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego IN1A_W06 Kolokwium
M_W004 Zna wzorce oprogramowania systemów czasu rzeczywistego IN1A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele analizy i projektowania systemów czasu rzeczywistego IN1A_U05 Kolokwium
M_U002 Potrafi zaimplementować system czasu rzeczywistego IN1A_U11 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i znaczenia systemów czasu rzeczywistego w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie IN1A_K05 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna charakterystykę i podstawowe struktury systemów czasu rzeczywistego + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania i programowania mikrokontrolerów + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna główne metodyki wytwarzania i środowiska wytwarzania oprogramowania systemów czasu rzeczywistego + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna wzorce oprogramowania systemów czasu rzeczywistego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi budować modele analizy i projektowania systemów czasu rzeczywistego - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaimplementować system czasu rzeczywistego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość roli i znaczenia systemów czasu rzeczywistego w przedsiębiorstwie, gospodarce i społeczeństwie + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. 1. Wprowadzenie

  Definicja Internetu Rzeczy, główne założenia i perspektywy.

 2. 2. Elementy Internetu Rzeczy

  Urządzenia oraz ich wzbogacanie o sensory
  Zbieranie i przetwarzanie danych z urządzeń
  Współpraca ludzie – urządzenia
  Procesy w IoT
  3. Wyzwania Internetu Rzeczy
  Systemy otwarte, rozwój technologiczny, Big Data
  Przetwarzanie w chmurze/mgle
  Bezpieczeństwo
  4. Komunikacja w IoT
  Warstwa fizyczna dla IoT, protokoły komunikacyjne
  IPv6 dla IoT
  Systemy operacyjne dla urządzeń IoT
  5. Przetwarzanie danych w IoT
  Organizacja przetwarzania danych
  Komunikacja zdarzeniowa
  Przetwarzanie strumieni danych
  6. Procesy w Internecie Rzeczy
  Interakcje machine-to-machine (ang. M2M)
  Interakcje people-to-people (ang. M2P)
  Interakcje machine-to-people (ang. P2P)
  7. Aplikacje
  Smart Grid. Automatyka Domowa. Inteligentne Miasta.

 3. 3. Wyzwania Internetu Rzeczy

  Systemy otwarte, rozwój technologiczny, Big Data
  Przetwarzanie w chmurze/mgle
  Bezpieczeństwo

 4. 4. Komunikacja w IoT

  Warstwa fizyczna dla IoT, protokoły komunikacyjne
  IPv6 dla IoT
  Systemy operacyjne dla urządzeń IoT

 5. 5. Przetwarzanie danych w IoT

  Organizacja przetwarzania danych
  Komunikacja zdarzeniowa
  Przetwarzanie strumieni danych

 6. 6. Procesy w Internecie Rzeczy

  Interakcje machine-to-machine (ang. M2M)
  Interakcje people-to-people (ang. M2P)
  Interakcje machine-to-people (ang. P2P)

 7. 7. Aplikacje

  Smart Grid. Automatyka Domowa. Inteligentne Miasta.

Ćwiczenia laboratoryjne:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Konfiguracja, obsługa urządzeń IoT, sterowanie peryferiami (WiFi, GPIO, ADC, serwomechanizmy)
2. Podłączanie urządzeń do Internetu (np. urządzenia reagujące na aktualną prognozę pogody)
3. Ekspozycja funkcjonalności urządzeń w postaci serwisów (1) (SOAP, REST)
4. Ekspozycja funkcjonalności urządzeń w postaci serwisów (2) (CoAP)
5. Wymiana informacji M2M (Machine-2-Machine) (protokoły komunikacji rozgłoszeniowej)
6. Wymiana informacji M2M (Machine-2-Machine) (komunikacja oparta o wymianę komunikatów np. MQTT, MQTT-S)
7. Rozproszone przetwarzanie danych z urządzeń IoT (ang. complex event processing)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 31 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wyznaczana głównie przez ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych; w pewnym stopniu może też brać pod uwagę aktywność na wykładzie.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność pisania prostych skryptów w systemie Linux. Znajomość popularnych języków programowania (Java, Python)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Arduino, http://www.arduino.cc/
2. Intel Galileo, http://www.intel-software-academic-program.com/pages/courses#diy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak