Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie aplikacji internetowych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-687-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żmuda Daniel (zmuda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Konieczny Marek (marekko@agh.edu.pl)
dr inż. Kwolek Bartosz (bkwolek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę niezbędną do analizy i projektowania aplikacji internetowych, w tym z wykorzystaniem typowych technologii to tego przeznaczonych. IN1A_W06, IN1A_W07, IN1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna i rozumie paradygmat architektury jako aspektu związanego z działaniem systemu; rozróżnia statyczną strukturę kodu systemu od jego dynamicznej architektury. IN1A_W06, IN1A_W07 Kolokwium
M_W003 Zna i rozumie zasady optymalizacji systemów działających w Sieci pod kątem skalowalności oraz techniki do tego stosowane. IN1A_W06, IN1A_W07 Kolokwium
M_W004 Zna i rozumie podstawową problematykę tworzenia zarządzanych środowisk wirtualnych i chmurowych. IN1A_W06, IN1A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane produkty z zakresu technologii internetowych. IN1A_W07, IN1A_W08, IN1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie uwarunkowania społeczne związane z masowym korzystaniem z usług dostępnych przez Internet, w tym znaczenie ochrony prywatności. IN1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę niezbędną do analizy i projektowania aplikacji internetowych, w tym z wykorzystaniem typowych technologii to tego przeznaczonych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie paradygmat architektury jako aspektu związanego z działaniem systemu; rozróżnia statyczną strukturę kodu systemu od jego dynamicznej architektury. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie zasady optymalizacji systemów działających w Sieci pod kątem skalowalności oraz techniki do tego stosowane. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawową problematykę tworzenia zarządzanych środowisk wirtualnych i chmurowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane produkty z zakresu technologii internetowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie uwarunkowania społeczne związane z masowym korzystaniem z usług dostępnych przez Internet, w tym znaczenie ochrony prywatności. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Modele architekturalne złożonych aplikacji sieciowych; style architekturalne aplikacji przeznaczonych do pracy w Internecie; budowa usług złożonych. Projektowanie i optymalizacja systemów aplikacji internetowych pod kątem zapewnienia skalowalności. Technologie wspomagające budowę aplikacyjnych systemów sieciowych. Sterowanie wykorzystaniem; systemy zwielokrotnione, geolokacja i różnicowanie treści. Systemy zintegrowane generowania, rozpowszechniania, udostępniania i wyszukiwania zasobów i usług. Wirtualizacja środowisk udostępniania usług przechowywania i przetwarzania danych – systemy zarządzania wirtualizacją komputerów i systemy chmurowe. Zagadnienia bezpieczeństwa w aplikacjach internetowych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ćwiczenia obejmują zagadnienia konfiguracji proxy/akceleratorów, kontenerów Java, systemów zarządzania treścią jak również poruszają kwestie testowania. Ponadto przedstawiane są takie technologie jak: Web Services, REST, Spring, Security oraz JSF. Uczestnicy instalują i przeprowadzają konfigurację określonych aplikacji zgodnie z otrzymanymi założeniami co do ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania.
Ponadto przeprowadzają samodzielnie instalację realnych aplikacji studenckich.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z laboratorium jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen uzyskiwanych przez studenta w ramach zajęć.

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. Schlossnagle T., Scalable Internet Architectures, Sams Publishing, 2006
  2. Roy T. Fielding, Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, Ph.D. Dissertation, 2000
  3. Souders S., High Performance Web Sites. Essential Knowledge for Front-End Engineers, O’Reilly, 2007
  4. Bowen, R., Coar, K., Apache. Receptury, Wydawnictwo Helion, 2009
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak