Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Pracownia projektowa 2 - realizacja projektu inżynierskiego
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-701-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Dajda Jacek (dajda@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Dreżewski Rafał (drezew@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kisiel-Dorohinicki Marek (doroh@agh.edu.pl)
Szydło Tomasz (tomasz.szydlo@agh.edu.pl)
Dębski Roman (rdebski@agh.edu.pl)
Piętak Kamil (kpietak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Celem przedmiotu jest finalizacja przedsięwzięcia projektowego w postaci pracy inżynierskiej wraz z przeprowadzeniem walidacji i testów zrealizowanego produktu i opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat wybranych narzędzi i technik stosowanych przez współczesne zespoły programistyczne w projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych. IN1A_W06 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji IN1A_U03 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń IN1A_U12, IN1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego IN1A_U05, IN1A_U10, IN1A_U17, IN1A_U01, IN1A_U02, IN1A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego IN1A_U12, IN1A_U09, IN1A_U14, IN1A_U07, IN1A_U08, IN1A_U11, IN1A_U13 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej IN1A_K05, IN1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli IN1A_K03, IN1A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat wybranych narzędzi i technik stosowanych przez współczesne zespoły programistyczne w projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi udokumentować i zaprezentować wyniki prac koncepcyjnych, projektowych i implementacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem informacji potrzebnych w dalszym rozwijaniu i utrzymywaniu produktu w okresie eksploatacji - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować i zrealizować długo- i krótkoterminowy plan pracy zespołu adekwatnie do identyfikowanych na bieżąco wymagań i zagrożeń - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi pozyskać niezbędne informacje (od opiekuna pracy, z dostępnych materiałów i od ew. ekspertów) oraz dokonać analizy i walidacji wymagań realizowanego systemu informatycznego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zaprojektować i zaimplementować system informatyczny zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami, przy użyciu adekwatnych technik i narzędzi, dostarczając produkt w pełni funkcjonalny dla użytkownika końcowego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykazać inicjatywę i podjąć dialog w rozwiązaniu problemu, z uwzględnieniem czynników natury pozatechnicznej - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi wspólnie planować i pracować w zespole tworzącym oprogramowanie, adekwatnie do odgrywanej roli - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Zajęcia zorientowane są na realizację kolejnych faz procesu wytwarzania oprogramowania w zespole projektowym, zgodnie z wybraną metodyką, adekwatnie do wymagań pozyskiwanych od opiekuna projektu inżynierskiego i przez niego weryfikowanych. Istotnym elementem pracy jest konieczność weryfikowania realizowanych przez zespół funkcjonalności w ramach procesu testowania oprogramowania jak również walidacja powstającego oprogramowania z udziałem klienta zamawiającego dane oprogramowanie. Istotnym zagadnieniem poruszanym w przedmiocie jest opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz problematyki i procesu wdrażania rozwiązań informatycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 11 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 50 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia laboratorium – ocena końcowa jest taka jak ocena z zaliczenia laboratorium.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Studenci, którzy nie uczestniczyli w swoich zajęciach mają możliwość odrobienia zajęć w innych terminach.

Oceniane są poszczególne fazy procesu wytwarzania pod kątem:

 • realizacja zadań, postępy i przebieg prac (dok. procesowa)
 • panowanie nad projektem, świadomość celów i podejmowane
  decyzje (dok. procesowa)
 • bieżące planowanie, podział prac (dok. procesowa)
 • obecności na spotkaniach, regularność prac, zaangażowanie
 • prezentacje
 • prowadzenie minutek ze spotkań
 • komunikacja z klientem, raporty statusowe po każdym etapie
 • jakość i kompletność dokumentacji projektowej technicznej

Ocena końcowa obliczana jest zgodnie z regulaminem studiów na podstawie średniej z ocen za poszczególne fazy.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Adekwatnie do tematu projektu inżynierskiego. Umiejętność programowania w języku programistycznym adekwatnym do tematu projektu inżynierskiego. Dodatkowo wymagane jest zaliczenie przedmiotu Pracownia projektowa 1 z tym samym tematem projektu inżynierskiego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa

 • Sacha K.: Inżynieria oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 • Ken Schwaber, Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices), Microsoft Press; 1 edition (February 11, 2004)
 • Beck K.: eXtreme Programming eXplained. Embrace Change . Addison-Wesley Professional,
  Warszawa 1999
 • Fowler M. i współaut.: Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addison Wesley Professional 1999

Literatura uzupełniająca

 • Martin R.: Agile Software Development, Principles, Patterns and Practices. Prentice Hall, 2006
 • McConnell S. Rapid Development. Microsoft Press 1996

Literatura techniczna
Adekwatna do tematu projektu inżynierskiego i zastosowanych technologii.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Poszczególni prowadzący opiekują się studentami realizującymi konkretne tematy zaś ich praca wsparta jest odpowiednimi publikacjami autorskimi, w tematyce zgodnej z zainteresowaniami prowadzącego oraz z celem prac projektowych. Realizowane prace projektowe bardzo często związane są z badaniami prowadzonymi przez opiekuna.

1. Experimental Validation of Source Code Reviews on Mobile Devices, W Frącz, J Dajda, International Conference on Computational Science and Its Applications, 533-547, 2017
2. Can the source code be reviewed on a smartphone? Wojciech Frącz, Jacek Dajda // W: Software engineering from research and practice perspectives; Warsaw : Wydawnictwo Nakom, 2014. S. 179–195
3. Source code reviews on mobile devices, W Frącz, J Dajda, Computer Science 17 (2), 143-161
4. How to build support for distributed pair programming, J Dajda, G Dobrowolski, International Conference on Extreme Programming and Agile Processes in Software Engineering, 2007

Informacje dodatkowe:

W ramach zajęć wykorzystywane są elementy następujących form kształcenia:

 • wykład informacyjny;
 • pogadanka;
 • objaśnienie lub wyjaśnienie.;
 • metoda projektów;
 • seminarium;