Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przedmiot obieralny 1
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-702-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gajęcki Marek (mag@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego IN1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego IN1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego IN1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego IN1A_K01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego - - - - - - - - - - -
M_K002 Efekty zależą od konkretnego przedmiotu zgłoszonego przez prowadzącego - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Tematyka wykładów będzie dostępna przed rozpoczęciem semestru, po zgłoszeniu przedmiotów przez prowadzących.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych będzie dostępna przed rozpoczęciem semestru, po zgłoszeniu przedmiotów przez prowadzących.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 32 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sposób wyznaczania oceny końcowej będzie określony dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagania wstępne i dodatkowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura i pomoce naukowe będą określone dla konkretnych zgłoszonych wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak