Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-704-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Żabińska-Rakoczy Małgorzata (zabinska@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł umożliwia studentom zastosowanie wiedzy i umiejętności praktycznych (nabytych w ciągu 6. semestrów studiów) i zdobycie kompetencji społecznych przez pracę w firmie przyjmującej.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją pracę IN1A_U06, IN1A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych IN1A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, podnoszenia kompetencji zawodowych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów IN1A_K05, IN1A_K01 Praca wykonana w ramach praktyki
M_K002 Ma swiadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały. IN1A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram zapewniający dotrzymanie terminów, odpowiednio dokumentując swoją pracę - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności zachowań profesjonalnych, podnoszenia kompetencji zawodowych, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów - - - - - - + - - - -
M_K002 Ma swiadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania informacji i opinii w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 118 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
Ocena na podstawie sprawozdania z odbycia praktyki, przedstawiającego zakres i zwięzły opis wykonanych prac, zaopiniowanego przez osobę, opiekującą się praktykantką/praktykantem w zakładzie pracy. Termin zaliczania praktyk przypada na okres poprawkowej części sesji letniej (wg terminarza roku akademickiego określonego w zarządzeniu Rektora AGH dot. organizacji roku akademickiego) i jest podawany do wiadomości studentów do 30 czerwca danego roku przez opiekuna praktyk.
Wymagania wstępne i dodatkowe:
W przypadku praktyki odbywanej w miejscu wskazanym przez studenta profil wykonywanej pracy musi mieścić się w obszarze programu studiów. Praktyka organizowana jest w okresie wakacyjnym(czerwiec-wrzesien) i trwa przynajmniej 4 tygodnie.
Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dokumentacja techniczna zalecana przez firmę.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje adekwatne do konkretnej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie praktyki po stronie firmy.

Informacje dodatkowe:

Brak