Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzia modelowania procesów biznesowych
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-710-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Dyduch Tadeusz S. (tdyduch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Dyduch Tadeusz S. (tdyduch@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci opanowują notację BPMN modelowania procesów biznesowych oraz język BPEL egzekucji modelowanych procesów. Ponadto poznają zaawansowane narzędzia modelowania i zarządzania procesami.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna aktualne standardy i języki modelowania procesów biznesowych. IN1A_W07, IN1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Zdolność opisu i analizy procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego IN1A_U12, IN1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umiejętność posługiwania się systemami (języki+narzędzia) modelowania procesów biznesowych IN1A_U09, IN1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie organizować procesy w przedsiębiorstwie i pogłębiać wiedzę o zarządzaniu procesami IN1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna aktualne standardy i języki modelowania procesów biznesowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zdolność opisu i analizy procesów w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem metod modelowania komputerowego + - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętność posługiwania się systemami (języki+narzędzia) modelowania procesów biznesowych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie organizować procesy w przedsiębiorstwie i pogłębiać wiedzę o zarządzaniu procesami + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie

  Rola modelowania procesów w systemach Dynamic Enterprice Modelling
  Filozofia ciągłego doskonalenia procesów Business Process Management
  Porównanie systemów EPC – ARIS (SoftwareAG) z BPMN – BPEL (OMG)

 2. Standard BPMN 2.0

  Zasady i dobre praktyki modelowania procesów.
  Elementy diagramów BPD
  Odniesienia do diagramów aktywności UML

 3. Notacja BPMN (1)

  Bramki i notacja bez bramek.
  Typy procesów, pule i tory.
  Kolaboracja i wieloinstancyjność.

 4. Notacja BPMN (2)

  Przepływ sekwencji, asocjacje i adnotacje.
  Obiekty danych, ich przepływ i kolekcje.
  Wejścia i wyjścia danych.

 5. Notacja BPMN (3).

  Typy zdarzeń, aktywatory.
  Zadania, podprocesy, wywołania.
  Pętle, czynności wieloinstancyjne. Kompensacja.
  Diagramy choreografii.

 6. Konstrukcje języka BPEL.

  Szkielet procesu <process, powiązania z usługami <partnerLinks.
  Pozostałe znaczniki, obsługa błędów.
  Korelacja instancji procesów.

 7. Systemy IBM Blueworks oraz BPManager.

  - dynamiczne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie,
  - definiowanie procesów biznesowych,
  - zarządzanie procesami.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Diagramy BPD w Visual Paradigm
 2. Diagramy BPD w MS Visio + BPMN Modeler
 3. Zaawansowane diagramy BPD.
 4. Modelowanie w IBM Blueworks Live.
 5. Tworzenie i uruchamianie procesów w IBM BPManager.
 6. Tworzenie i uruchamianie procesów w IBM BPManager cz. 2.
 7. Laboratorium problemowe.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 20% oceny z kollokwium + 50 % oceny prac laboratoryjnych + 30 % oceny projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie kursu Projektowanie Systemów Informatycznych I

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bruce Silver BPMN. Method and Style, Cody-Cassidy Press 2009
2. www.omg.org – specyfikacja BPMN 2.0
3. Sz. Drejewicz Zrozumieć BPMN – modelowanie procesów biznesowych. Helion, Gliwice 2012
4. udostępnione dokumentacje narzędzi modelowania graficznego i BPM

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Synchronization of interdependent cyclic processes / Ewa DUDEK-DYDUCH, Tadeusz DYDUCH // W: System Modelling Control – 2005 : proceedings of the 11th international conference : Zakopane, Poland, October 17–19, 2005
SOA-based multi-server agent system – application for integrated rescue action / Krzysztof CETNAROWICZ, Tadeusz DYDUCH, Jarosław KOŹLAK, Małgorzata ŻABIŃSKA, Piotr Błaszczyk, Michał Niedźwiecki, Krzysztof Rzecki, Lev BELAVA, Grzegorz Wąchocki, Przemysław Bech, Jan Dziedzic, Michał Ptaszek // W: SOA infrastucture tools : concepts and methods / eds. Stanisław Ambroszkiewicz, [et al.] ; Poznań University of Economics. — Poznań : Poznań University of Economics Press, 2010

Informacje dodatkowe:

Brak