Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do inżynierii bezpieczeństwa
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
IIN-1-781-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Faber Łukasz (faber@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Kurdziel Marcin (kurdziel@agh.edu.pl)
dr inż. Faber Łukasz (faber@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Moduł prezentuje przekrojową i aktualną wiedzę z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa. Prezentowane są zarówno klasy zagrożeń, ich konkretne przykłady i analizy jak i sposoby radzenia sobie z nimi.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa systemów operacyjnych IN1A_W08, IN1A_W09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i aplikacji webowych IN1A_W06, IN1A_W05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W006 Posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia i audytu polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie IN1A_W13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W007 Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych IN1A_W13, IN1A_W14, IN1A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U003 Potrafi przeprowadzić test penetracyjny bezpieczeństwa systemu informatycznego IN1A_U17, IN1A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi skonfigurować bezpieczne środowisko udostępniania usług sieciowych i webowych IN1A_U11, IN1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K002 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom informatycznym. IN1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K003 Rozumie konsekwencje i wpływ na rozwój społeczeństwa systemów związanych z anonimowością, ukrywaniem informacji, peer-to-peer i systemami DRM IN1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa systemów operacyjnych + - + - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie podstawowe aspekty bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i aplikacji webowych + - + - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia i audytu polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie + - + - - - - - - - -
M_W007 Posiada wiedzę dotyczącą współczesnych problemów związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Potrafi przeprowadzić test penetracyjny bezpieczeństwa systemu informatycznego - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi skonfigurować bezpieczne środowisko udostępniania usług sieciowych i webowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 Rozumie znaczenie i społeczną wagę problemów zapewniania bezpieczeństwa systemom informatycznym. + - - - - - - - - - -
M_K003 Rozumie konsekwencje i wpływ na rozwój społeczeństwa systemów związanych z anonimowością, ukrywaniem informacji, peer-to-peer i systemami DRM + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Czym jest bezpieczeństwo?
  Podstawowe pojęcia i problemy. Modele bezpieczeństwa. Przykłady standardów. OWASP.
 2. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych.
  Typowe naruszenia bezpieczeństwa. Problemy uwierzytelniania i kontroli dostępu. Ograniczone środowiska wykonania. Delegacja uprawnień.
 3. Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej.
  Podatności protokołów i urządzeń sieciowych. Firewalle. Tunele VPN i Ipsec. Protokoły wspomagające bezpieczeństwo (DNSSEC itp.).
 4. Bezpieczeństwo aplikacji i usług.
  Złośliwe oprogramowanie, wirusy, błędy implementacji. Podatności oprogramowania: przepełnienie stosu, przepełnienie bufora itp.
 5. Anonimowość, systemy peer-to-peer, ukrywanie informacji, OTG.
 6. Audyt i monitoring.
  Systemy IDS/IPS. Narzędzia analizy zabezpieczeń. Systemy audytu.
 7. Polityki i zarządzanie bezpieczeństwem.
  Procedury reagowania. Ewaluacja systemów.
 8. Prawa autorskie i systemy DRM.
 9. Reverse engineering i analiza powłamaniowa.

Ćwiczenia laboratoryjne:

 1. Wprowadzenie do testów penetracyjnych – skanowanie sieci.
 2. Wprowadzenie do testów penetracyjnych – systemy operacyjne, usługi sieciowe.
 3. Wprowadzenie do testów penetracyjnych – aplikacje typu web.
 4. Ograniczone środowiska wykonania aplikacji (sandboxing).
 5. Systemy wykrywania incydentów (IDS).
 6. Sprzętowe wsparcie kryptografii i bezpieczeństwa: TPM, HSM, UEFI.
 7. Multilevel security i systemy MAC na przykładzie SELinux.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest równa ocenie z laboratorium.

Każdy temat laboratorium oceniane jest w systemie punktowym.
Ocena z laboratorium jest ilorazem sumy punktów za poszczególne zajęcia laboratoryjne przez maksymalną sumaryczną ilość punktów. Następnie następuje konwersja wartości procentowej do oceny wg regulaminu studiów.

Wymagane jest uzyskanie ponad 50% możliwych punktów za każde zajęcia laboratoryjne.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zalecane jest uczestnictwo w przedmiocie Kryptografia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Ross Anderson: Security Engineering, 2nd edition; Wiley, 2008
 2. Jason Luttgens, Matthew Pepe, Kevin Mandia: Incydenty bezpieczeństwa. Metody reagowania w informatyce śledczej; Helion, 2016
 3. Joseph Muniz, Aamir Lakhani: Kali Linux. Testy penetracyjne; Helion, 2014

Dodatkowe informacje o literaturze, zwłaszcza o artykułach dotyczących aktualnych wydarzeń, podawane są przez prowadzącego na wykładzie i w treści instrukcji do laboratoriów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak