Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 73/2013 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Telekomunikacja
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Zgodnie z misją Uczelni, jaką jest nadążanie za światowymi trendami rozwoju, konieczne jest prowadzenie kierunków kształcących studentów zarówno w zakresie nauk ścisłych i technicznych, które są podstawą rozwoju szerokiego wachlarza nauk stosowanych, jak i ekonomicznych i społecznych, których znaczenie wzrasta we współczesnym świecie. Kierunek studiów teleinformatyka jest wyjściem naprzeciw powyższym tendencjom, zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ICT (Information and Communication Technologies) wyposażonych w dodatkowe umiejętności zarządzania większymi projektami integrującymi różne techniki sieciowe oraz informacyjne.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

0

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Dodatkowe informacje:

-