Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BHP i ergonomia
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-102-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Daszczyszak Michał (michal.daszczyszak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Daszczyszak Michał (michal.daszczyszak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

W ramach niniejszego przedmiotu zawarta jest wiedza m.in. z zakresu: oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem pracy. Najważniejszą kwestią jest ulokowanie człowieka w systemie pracy.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii TE1A_W23, TE1A_U23 Kolokwium
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce TE1A_W23, TE1A_U23 Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny wypadków i chorób zawodowych TE1A_W23, TE1A_U23 Kolokwium
M_W004 Student dysponuje wiedzą na temat porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych TE1A_W23, TE1A_U23 Kolokwium
M_W005 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim TE1A_W23, TE1A_U23 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dysponuje aktualną wiedzą na temat podstawowych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie przyczyny wypadków i chorób zawodowych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student dysponuje wiedzą na temat porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych + - - - - - - - - - -
M_W005 Student zna sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Ergonomia oraz zagadnienia z nią związane (2 godz.);
podstawowe pojęcia, przedmiot i zadania ergonomii; układ człowiek-praca; fizjologiczne aspekty procesu pracy. Czynniki środowiska pracy o największym znaczeniu w elektroenergetyce; charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych; elektromagnetyczne pola naturalne i pochodzące od urządzeń technicznych jako czynnik zagrożenia zdrowia człowieka; pola od urządzeń elektroenergetycznych oraz pola o częstotliwości od 0,1 MHz do 300 GHz; strefy ochronne. Hałas; podstawowe pojęcia; natężenie hałasu; rodzaje hałasu; dopuszczalne wartości hałasu; profilaktyka. Pyły przemysłowe w środowisku pracy; oddziaływanie pyłów na organizm ludzki; ochrona przed nadmiernym pyleniem; profilaktyka.

2. Podstawowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w elektroenergetyce (1 godz.); charakterystyka aktów prawnych: Dyrektywy Rady nr 89/391, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu Pracy.

3. Wypadki i choroby zawodowe (1 godz.);
podstawowe pojęcia, przyczyny wypadków i chorób zawodowych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

4. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki (1 godz.);
porażenia przy obsłudze urządzeń elektrycznych; rodzaje i uwarunkowania oddziaływań; wartości graniczne natężenia prądu. Zasady postępowania w przypadku rażenia prądem elektrycznym; uwalnianie porażonego od działania prądu; ocena stanu porażonego; rodzaje udzielanej pierwszej pomocy. Zakres pierwszej pomocy udzielanej porażonemu; sztuczne oddychanie i pośredni masaż serca; opis i zasady wyboru poszczególnych metod sztucznego oddychania; postępowanie w przypadku jednego lub dwóch ratowników; kontrola skuteczności i postępowanie w przypadku przywrócenia oddychania i krążenia.

5. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa i dodatkowa (1 godz.);
sposoby realizacji ochrony przed dotykiem bezpośrednim; sposoby realizacji ochrony przed dotykiem pośrednim: szybkie wyłączanie (przykłady), połączenia wyrównawcze, II klasa ochronności, izolowanie stanowiska, separacja elektryczna; ochrona równoczesna. Napięcia w ochronie przeciwporażeniowej; napięcie robocze, dotykowe, krokowe, rażenia, bezpieczne; sposoby technicznej realizacji napięć bezpiecznych; rodzaje układów sieciowych.

6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (2 godz.);
Zakładowa polityka BHP; znaczenie kosztów w polityce BHP; certyfikaty na SZ BHP. Metody oceny ryzyka zawodowego; zagrożenie a ryzyko; ryzyko na stanowiskach pracy; ocena ryzyka zawodowego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

na podstawie oceny uzyskanej z kolokwium (80%) oraz aktywności na wykładach (0% lub 20%), tzn.:
ocena z kolokwium razy 0.8 plus 1 punkt za obecność na co najmniej 3 wykładach;
przy wystawianiu oceny końcowej stosuje się następujące oceny:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0);
b) 81 – 90% plus dobry (4.5);
c) 71 – 80% dobry (4.0);
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5);
e) 50 – 60% dostateczny (3.0);
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

nie dotyczy – przedmiot w zakresie kształcenia podstawowego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Daszczyszak M.: Ocena ryzyka zawodowego przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, Energetyka, 1/2005.
2. Daszczyszak M.: Wpływ poziomu niezawodności na poziom bezpieczeństwa pracowników, Przegląd Elektrotechniczny 1/2005.
3. Dudek B., Daszczyszak M.: Occupational risk assessment of operating live electrical power devices, 9th International Live Working Conference ICOLIM 2008 4-6 June 2008, Toruń, Poland.
4. Kinney G. F., Wiruth A. D.: Practical Risk Analysis for Safety Management, Naval Weapons Center, China Lake, 1976.
5. Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2012.
6. Studenski R.: Ryzyko zawodowe w spółkach dystrybucyjnych energii elektrycznej, ODDK, Gdańsk 2001.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak