Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2014/2015
Kod:
ITE-1-103-s
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Teleinformatyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Osoby prowadzące:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Przedmiot powinien łączyć wiedzę teoretyczną dotyczącą własności intelektualnej, z z wiedzą praktyczną, w szczególności w zakresie obrotu prawami majątkowymi i zasad pisania wniosków patentowych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej TE1A_W25, TE1A_W10, TE1A_W08 Kolokwium
M_W002 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych TE1A_K06, TE1A_W11 Kolokwium
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej TE1A_W25, TE1A_W10 Kolokwium
M_W004 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw TE1A_W09, TE1A_K06, TE1A_W25 Kolokwium
M_W005 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji TE1A_W25, TE1A_W10 Kolokwium
M_W006 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych TE1A_W25, TE1A_W10 Kolokwium
M_W007 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego TE1A_U15, TE1A_W25, TE1A_W10, TE1A_U03 Referat
M_W008 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej TE1A_W10 Kolokwium
M_W009 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych TE1A_U12, TE1A_W08 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 rozpoznaje i wybiera obszary praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W002 rozróżnia formy ochrony i rozwiązań technicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 rozpoznaje i analizuje prawa twórców i uprawnionych w zakresie praw własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
M_W004 łączy zagadnienia konkurencyjności w aspekcie praw własności intelektualnej z rozwojem przedsiębiorstw + - - - - - - - - - -
M_W005 identyfikuje problemy podmiotu gospodarczego w oparciu o analizy dokumentów patentowych i podobnych do nich dla celów wdrożenia produkcji + - - - - - - - - - -
M_W006 rozróżnia zapisy umów przenoszących majątkowe prawa własności intelektualnej i umów licencyjnych + - - - - - - - - - -
M_W007 kompletuje z baz urzędów patentowych informacje o stanie prawnym oraz dokumenty dotyczące produktu i rozwiązania technicznego - - - - - - - - - + -
M_W008 definiuje i klasyfikuje przedmioty prawa autorskiego, baz danych i przedmioty prawa własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
M_W009 rozróżnia efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne projektów wynalazczych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Formy własności intelektualnej: definicje, sposób ochrony prawnej, konwencje międzynarodowe;
2. Podstawy prawne prawa autorskiego; W prawie autorskim – pojęcia: utworu, opracowania, inspiracji;
3. W prawie autorskim – pojęcia przedmiotów prawa: zbiory, programy komputerowe; prawa osobiste;
4. W prawie autorskim – zmiana uprawnionego, umowa, dozwolony użytek; odpowiedzialność cywilna i karna;
5. Ochrona baz danych i informacji mających wartość handlową;
6. Postępowanie i procedury w sprawach własności przemysłowej: uzyskiwania ochrony, badania i rejestracji, unieważniania praw wyłącznych, obrony przed zarzutami naruszenia praw wyłącznych;
7. W prawie własności przemysłowej – definicje: wynalazku, wzoru użytkowego;
8. W prawie własności przemysłowej – pojęcia: wzoru przemysłowego, znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego;
9. Prawa twórcy i uprawnionego, zmiana uprawnionego, umowy przenoszące prawa z twórcy na uprawnionego i pomiędzy uprawnionymi, prawidłowe określenie zakresu umowy;
10. Efekty ekonomiczne i pozaekonomiczne stosowania rozwiązania, wynagrodzenie, zapłata, opłaty licencyjne;
11. Bazy urzędów patentowych, badania patentowe, konstrukcja Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
12. Redakcja opisu patentowego i interpretacja zastrzeżeń patentowych, analiza dokumentów „patentowych”;
13. Czyny nieuczciwej konkurencji i walka konkurencyjna z wykorzystaniem praw własności przemysłowej;
14. Kolokwium zaliczeniowe

Praca pisemna (- namiastka badania patentowego):

Opracowanie ze skompletowaniem z baz urzędów patentowych informacji o stanie prawnym oraz dokumentów dotyczących wybranego rozwiązania technicznego.

Inne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena za aktywność (20%), wynik testu końcowego 80%.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się literaturą specjalistyczną i przepisami prawa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. K. Siewicz i in., Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni, www.prawokultury/kurs
2. Pyrża A., red., Poradnik wynalazcy, Procedury zgłoszeniowe, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:
1. Szymanek T., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008 (uwaga: ze względu na zmianę prawa ochrony znaku towarowego obowiązuje materiał wykładowy).
2. Szymanek T., Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dr Jerzy Pałosz jest st. wykładowcą w WH AGH. Doktorat z prawa (1983), ukończone podyplomowe studia 2 semestralne z zakresu: prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego – 2008/2009, udział w licznych konferencjach dot. ochrony własności intelektualnej (m.in. Europejskie Forum Antyplagiatowe Warszawa 2014, Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora Life Science, Kraków 2014, szkolenia organiziwane przez CTT AGH ostatnie – 2014 ).

Informacje dodatkowe:

Brak